Тръжен протокол

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал инженер          П       Цветан Харизанов
09.10.2012 г.      

 

Рег. № 4482/09.10.2012 г.

ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ

от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

Днес, 08.10.2012 г., комисия назначена със заповед № 1208/26.09.2012 г.  на началника на НВУ „Васил Левски”, в състав:
Председател: подп. Красимир Йорданов Кирилов – началник на отделение „ПУР”.
и членове:
1. подп. Валентин Йорданов Граматиков – началник на отделение „Финанси;”
2. подп. Димитър Кирилов Радов – началник на отделение „Логистика”;
3. к-н Костадин Янков Янков – помощник-началник в отделение „ПУР”;
4. ц. сл. Татяна Миленова Пиринска – главен юрисконсулт на НВУ „В. Левски”;
се събра на заседание в 10,00 ч. да разгледа подадените документи за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г., както следва:
 
1. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 519 с единична начална тръжна цена 2 640,00 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лева с ДДС;
2. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 536 с единична начална тръжна цена 2600,00 (две хиляди и шестстотин) лева с ДДС;
3. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 523 с единична начална тръжна цена 2740,00 (две хиляди седемстотин и четиридесет) лева с ДДС;
4. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 526 с единична начална тръжна цена 2700,00 (две хиляди и седемстотин) лева с ДДС;
5. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 520 с единична начална тръжна цена 2690,00 (две хиляди шестстотин и деветдесет) лева с ДДС;
6. Автобус „Чавдар” с рег. № ВА 117 255 с единична начална тръжна цена 4 320,00 (четири хиляди триста и двадесет) лева с ДДС.
От подалите оферти кандидат-купувачи не присъстваха представители.
Председателят на комисията запозна същата със съдържанието на заповед № 1208/26.09.2012 г.  на началника на НВУ „Васил Левски” и условията на търга, след което комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти.
Комисията провери редовността на подадените документи на участниците по подадените позиции и констатира, че същите са редовни и са спазени условията за участие в търга.

По позиция 1:

  • „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104606078 – предлагана цена 3000,00 лв.;

По позиция 2:
  • „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104606078 – предлагана цена 3000,00 лв.;
По позиция 3:
  • „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104606078 – предлагана цена 3000,00 лв.;
По позиция 4:
  • „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104606078 – предлагана цена 3000,00 лв.;
По позиция 5:
  • „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104606078 – предлагана цена 3000,00 лв.;
По позиция 6:
  • „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104606078 – предлагана цена 4820,00 лв.
Комисията извърши класиране на редовно подадените оферти в тръжен лист по позиции – Приложение № 1.
          1. Вещите по позиции да бъдат продадени, както следва:
1. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 519 на „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица – предлагана цена 3000,00 лв.;
2. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 536 на „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица – предлагана цена 3000,00 лв.;
3. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 523 на „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица – предлагана цена 3000,00 лв.;
4. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 526 на „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица – предлагана цена 3000,00 лв.;
5. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 520 на „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица – предлагана цена 3000,00 лв.;
6. Автобус „Чавдар” с рег. № ВА 117 255 на „Крис-Р” ЕООД, гр. Горна Оряховица – предлагана цена 4820,00 лв.;
 
Приложения:
1. Тръжен лист (Приложение 1) – 1 бр.
 
КОМИСИЯ:
                                                                            подп.          П       Кирилов
                                                                            подп.          П       Граматиков
                                                                            подп.          П       Радов
                                                                            к-н              П       Янков
                                                                            ц. сл.          П       Пиринска
 
Приложение 1
ТРЪЖЕН ЛИСТ
 
Тръжен №
Кандидат
Позиция №
Предлагана цена
ПОЗИЦИЯ 1
1
„Крис-Р” ЕООД
1.1.
3000,00 лв.
ПОЗИЦИЯ 2
1
„Крис-Р” ЕООД
1.2.
3000,00 лв.
ПОЗИЦИЯ 3
1
„Крис-Р” ЕООД
1.3.
3000,00 лв.
ПОЗИЦИЯ 4
1
„Крис-Р” ЕООД
1.4.
3000,00 лв.
ПОЗИЦИЯ 5
1
„Крис-Р” ЕООД
1.5.
3000,00 лв.
ПОЗИЦИЯ 6
1
„Крис-Р” ЕООД
1.6.
4820,00 лв.

 

 
 
КОМИСИЯ:
подп.          П       Кирилов
подп.          П       Граматиков
подп.          П       Радов
к-н              П       Янков
ц. сл.                    П       Пиринска

Назад