Защита на дисертационен труд, разработен от полковник Веселин Петров Мадански

Тема: „Усъвършенстване на специализираната подготовка на курсанти за оцеляване в екстремални условия”.

Научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”;
Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”
Професионално направление: 9.2 „Военно дело”
Научното жури по защитата  на дисертационния труд е в състав:

Председател: полковник инженер доцент доктор Христо Атанасов Атанасов

                  3. доц. д.н. Валери Лазаров Лазаров;
 
и е назначено със заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 1187/20.09.2012 год.
 
Защитата ще се проведе на от 12:00 часа на 20.11.2012 год., в първично звено катедра „Разузнаване” на приемащо структурно звено факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”.
 
 
гр. Велико Търново
14.11.2012 год.

 

Назад