Защита на дисертационен труд, разработен от подполковник инженер Борислав Боянов Янков

Тема: „Изследване на процеса (процедурите) за вземане на решение от командира и щаба на батальон при планиране на боя и приложението му при обученито на курсантите”.

Научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”;
Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”
Професионално направление: 9.2 „Военно дело”
Научното жури по защитата е в състав:

Председател: полковник инженер професор доктор Георги Василев Камарашев

Членове: 1. проф. д-р инж. Стойко Димитров Стойков
                  2. полк. инж. доц. д-р Димитър Христов Димитров
                  3. полк. инж. доц. д-р Валери Велков Иванов
                  4. полк. доц. д-р Емил Маринов Енев

и е назначено със заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 1181/18.09.2012 год.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на от 10:00 часа на 20.11.2012 год., в първично звено катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски” на приемащо структурно звено факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”.

На основание § 5 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България и т. 51 от Заповед на Министъра на отбраната на Република България номер ОХ-626/27.07.2011 год., относно реда за придобиване на научни степени във военните академии и висшите военни училища на Министерството на отбраната, изменена и допълнена със заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-380/30.05.2012 год., материалите по защитата не се публикуват на сайта на университета, тъй като съдържат класифицирана информация.

 

гр. Велико Търново
14.11.2012 год.

Назад