Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от военнослужещ

Кандидат за заемане на длъжността подп. инж. д-р Дилян Иванов Димитров

Научна специалност: 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация”.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”.

Професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Първично звено: катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от ПВО, ЗРВ и РТВ”.

Приемащо структурно звено: факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.

Резюме на научните трудове на подп. инж. д-р Дилян Димитров

 Научното жури за провеждане на процедурата по конкурса е назначено със заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 1350/29.10.2012 год. и е в състав:

Председател: подп. инж. доц. д-р Чавдар Николаев Минчев

 Членове:   1. проф. д-р Михаил Петков Илиев;

       2. проф. д-р Иван Кръстев Цонев;

       3. проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев;

       4. проф. д.т.н. Христо Лалев Лалев;

       5. доц. д-р Георги Димитров Петков;

       6. доц. д-р Огнян Крумов Георгиев.

Заключителното заседание на журито за избор на кандидат за заемане на длъжността ще се проведе на 14.12.2012 год.

23.11.2012 год.

гр. Велико Търново

Назад