Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от военнослужещ

Кандидат за заемане на длъжността подп. инж. д-р Росен Атанасов Богданов

Научна специалност: 02.07.20 „Комуникационни мрежи и системи”.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”.

Професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Първично звено: катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи”.

Приемащо структурно звено: факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.

Резюмета на научните трудове на подп. инж. д-р Росен Атанасов Богданов

 Научното жури за провеждане на процедурата по конкурса е назначено със заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 1350/29.10.2012 год. и е в състав:

 Председател: доц. д-р Михаил Александров Михайлов

Членове:    1. проф. д-р Михаил Петков Илиев;

       2. проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров;

       3. проф. д-р Иван Кръстев Цонев;

       4. доц. д-р Стефан Стайнов Желев;

       5. доц. д-р Стоян Крайчев Крайчев;

                               6. доц. д-р Красимир Петров Манев.

 Заключителното заседание на журито за избор на кандидат за заемане на длъжността ще се проведе на 14.12.2012 год. 

23.11.2012 год.

гр. Велико Търново

Назад