Проект : „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 

Проект : „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”

На 29.10.2012 г. Национален военен университет „Васил Левски” подписа договор с Министерство на образованието, младежта и науката за изпълнение на проект Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет „Васил Левски”.

В рамките на този проект са включени следните цели:

 1. Разработване на учебни програми за електронни форми на дистанционно обучение и провеждане на първи семестър за дистанционно обучение на студенти в пет магистърски програми на НВУ:
 • „Стопанска логистика”;
 • „Авиационна техника и технологии”;
 • „Индустриален мениджмънт”  ;
 • „Национална и регионална сигурност” ;
 • „Административна и информационна сигурност”.
 1. Обучение на преподаватели, администратори и технически персонал в НВУ, които да прилагат електронни форми на обучение.
 1. Подобряване на материалната база, технологична и информационна структура на Център за дистанционно обучение в НВУ, като се изградят общо  пет зали за дистанционно обучение в трите факултета на университета и се подобри вътрешната комуникационна система за предоставяне на дистанционно обучение.
 1. Разработване и апробиране на електронни модули за квалификационни курсове в дистанционна форма на обучение с водещи компании от военната индустрия:
 • „Неутрализиране на взривни военни остатъци”;
 • „Утилизиране на взривни военни остатъци”;
 • „Ръководител на взривни работи”.

 

Назад