Анотация на учебен курс "Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 

Анотация на учебен курс 

"Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение”

 

За кого е предназначен курса:

  • преподаватели по бакалавърски или магистърски програми по всички специалности и специализации, редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;
  • преподаватели по учебни курсове за повишаване на квалификацията;
  • обучаеми в докторантура;
  • новоназначени преподаватели.

Учебно съдържание на курса:

Създаването на Web приложения за управление на съдържание и използването на същите за целите на дистанционното обучение включват принципно два подхода, както следва:

  • използване на готови, кухи OpenSourceсреди, подобни на ATutor, MOODLE, XOOPS;
  • създаване на нови приложения, изцяло  съобразени с конкретните нужди и практика на обучаващата организация или конкретен обучител.

Създаването на нови приложения изцяло съобразени с образователната практика на обучението изисква прилагането на знания по език за програмиране в Web, като HTML, PHP, Perl, Java или друг подобен. Настоящия учебен курс  тематично е посветен на HTML, като език за създаване на Web приложения. Учебното съдържание е разпределено в 100 учебни часа.

След завършване на курса на обучение обучаемите ще могат да:

Създават учебни приложения (книги, статии, учебници, брошури, презентации, научни приложения и доклади) включващи текст, графика, таблици, графични изображения, аудио и видео клипове в  Интернет среда с on-line достъп до учебните продукти управляем от автора им. Завършилите курса ще са в състояние да представят учебно съдържание на своите обучаеми дистанционно и Интернет в различна форма и файлови формати.

Лектор на курса:

м-р Йордан Райков Стоянов

Назад