Анотация на учебен курс “Компютърни комуникации и дистанционно обучение”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Анотация на учебен курс 

“Компютърни комуникации и дистанционно обучение”

 

За кого е предназначен курса:

 • преподаватели по бакалавърски или магистърски програми по всички специалности и специализации, редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;
 • преподаватели по учебни курсове за повишаване на квалификацията;
 • обучаеми в докторантура;
 • новоназначени преподаватели.

Учебно съдържание на курса:

Преподавателската практика изисква комуникация между страните участващи в учебния процес, особено в съвременни условия на мобилност и ярко изразена социална активност. Информацията необходима за осигуряване и управление на учебния процес, а именно – учебно разписание, график на консултации, практически занятия и инструктажи, изпити, лични съобщения към обучаемите или между самите тях се осъществят със средства на различни IT технологии, технически устройства и приложения. Някои от тях (E-Mail, InstantMessaging) са популярни и масово използвани, но съществуват и други по-ефективни технологии за комуникация, предмет на настоящия курс, които осигуряват комуникационно преимущество и подобряват качеството на обучение. Учебното съдържание е разделено в 70 учебни часа.

След завършване на курса на обучение обучаемите ще могат да:

Създават учебни приложения или използване на Webуслуги за:

 • Споделяне на файлове (File sharing и Storage Systems Applications);
 • Използване мигновени съобщения (Instant messaging);
 • Използване на форуми (ForumsphpBB);
 • Използване социални мрежи (Social Networks) в обучението;
 • Използване на блогове (Blogs- Wordpress);
 • Новини (RSS – Google Reader, RSS Reader);
 • Публикуване и използване на подкасти (Podcasts – Podcastagregator);
 • Създаване и администриране на групи по интереси – GoogleGroups;
 • Ежедневно планиране и синхронизиране на учебни задачи в Web;
 • Споделяне мултимедийни приложения и създаване на собствени видео канали.

Лектор на курса:

м-р Йордан Райков Стоянов

Назад