Анотация на учебен курс “Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 

Анотация на учебен курс 

“Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение”

За кого е предназначен курса:

 • преподаватели по бакалавърски или магистърски програми по всички специалности и специализации, редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;
 • преподаватели по учебни курсове за повишаване на квалификацията;
 • обучаеми в докторантура;
 • новоназначени преподаватели.

Учебно съдържание на курса:

Една от характерните особености на дистанционното обучение е неговата мобилност т.е. възможността обучаемият да използва учебни приложения съхранявани на отдалечени сървъри по всяко време и практически на всяко място. Това е осъществимо в пълна степен с преносими устройства, като: смартфони, таблети, преносими компютри и др. Настоящия учебен курс представя един вариант на организация на дистанционно обучение с таблети, като основно са засегнати следните учебни теми:

 • видове таблети, технически характеристики, производители и модели;
 • Интернет достъп, тарифни планове, други комуникационни възможности;
 • възможности за локален вход /изход на учебни приложения и връзка с PC;
 • камери, графични приложения, споделяне на ресурси в Интернет;
 • създаване и възпроизвеждане на аудио и видео приложения;
 • възможности за ориентация, навигация и трекинг;
 • създаване на офис приложения с учебно съдържание.

Учебното съдържание е структурирано в 70 учебни часа, курсът има теоретичен и практико – показен характер.

След завършване на курса на обучение обучаемите ще знаят:

 • да използват таблети в своята педагогическата практика;
 • как се създават учебни приложения в различни файлове формати подходящи за възпроизвеждане и използване чрез таблети в обучението;
 • ще са в състояние да организират форми на подпомагащо дистанционно обучение в своята професионална област;

Лектор на курса:

м-р Йордан Райков Стоянов

Назад