Анотация на учебен курс “Използване на Оpen Source приложения и услуги за дистанционно обучение”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 

Анотация на учебен курс 

“Използване на Оpen Source приложения и услуги за дистанционно обучение”

За кого е предназначен курса:

 • преподаватели по бакалавърски или магистърски програми по всички специалности и специализации, редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;
 • преподаватели по учебни курсове за повишаване на квалификацията;
 • обучаеми в докторантура;
 • новоназначени преподаватели.

Учебно съдържание на курса:

В редица случаи на обучение от разстояние е целесъобразно използването на OpenSource софтуер за управление на учебно съдържание и осъществяване на комуникация между участниците в учебния процес. Подхода има преимуществени ползи от спестяване на време за разработване на специализиран софтуер и високо квалифициран труд.Настоящия учебен курс е посветен на използването на конкретни OpenSource приложения, както следва:

 • Системи за управление на съдържание – CMS Atutor;
 • Форумни системи – phpBB;
 • Блогове – Wordpress;
 • Използване на подкасти - Podcast Agregator;

Учебното съдържание е структурирано в 100 учебни часа.

След завършване на курса на обучение обучаемите ще могат да:

 • инсталират и настройват на отдалечени сървъри следните приложения: ATutor, phpBB, Wordpress и Podcast Agregator;
 • създават, публикуват, съхраняват  и споделят в Интернет учебни приложения в цитираните горе среди в съответни файлови формати, съдържащи текст, графика, таблици, аудио и видео файлове;
 • ще могат да управляват потребителите на системите, да лимитират достъпа на потребители до споделените учебни приложения, както и да администрират гореописаните приложения.

Лектор на курса:

м-р Йордан Райков Стоянов

Назад