Защита на дисертационен труд, разработен от подполковник Георги Иванов Глухчов

Тема: „Усъвършенстване на управлението на материалното осигуряване в тактическите формирования от Сухопътни войски ”
Научна специалност 05.02.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”
Професионално направление: 9.2 „Военно дело”
 
Научното жури по защитата е в състав:
Председател: професор доктор Севдалина Илиева Димитрова
Членове: 1. полк. доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров
                  2. полк. доц. д-р Любен Николов Димитров
                  3. доц. д-р Георги Димитров Колев
                  4. доц. д-р Константин Стойчев Цветков
 
и е назначено със заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № №1504/16.11.2012 г.
Защитата на дисертационния труд ще се проведе от 13:00 часа на 23.01.2013 год., в кабинет 1422 в І учебен корпус факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”.
На основание § 5 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България и т. 51 от Заповед на Министъра на отбраната на Република България номер ОХ-626/27.07.2011 год., относно реда за придобиване на научни степени във военните академии и висшите военни училища на Министерството на отбраната, изменена и допълнена със заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-380/30.05.2012 год., материалите по защитата не се публикуват на сайта на университета, тъй като съдържат класифицирана информация.

Назад