Търг за отдаване под наем на имот

З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
 
04 февруари 2013 г.             № РД-01-141                         гр. Велико Търново
 
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.
 
Съвременните тенденции в развитието на пазарното стопанство и проблемите с икономическата криза в страната налагат изключително високи изисквания към системата за управление на финансовите ресурси в НВУ „Васил Левски”, както и оползотворяване на всяка една възможност за допълнително финансиране на бюджета на университета.
На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава трета от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост по смисъла на чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, раздел втори от Правилника за административната и стопанска дейност на НВУ „Васил Левски” и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,
 
З А П О В Я Д В А М :
 
1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, намиращи се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, както следва:
1.1. Позиция 1 – 2 кв. м. – тревна площ с фиксирани размери;
1.2. Позиция 2 – 2 кв. м. – тревна площ с фиксирани размери;
1.3. Позиция 3 – 2 кв. м. – тревна площ с фиксирани размери;
1.4. Позиция 4 – 2 кв. м. – тревна площ с фиксирани размери.
2. Имотите се отдават под наем за монтиране на рекламно информационни елементи.
3. Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години.
4. ……………………………………………………………..
5. Първоначалната наемна цена на имотите, определена по реда на гл. ІV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е както следва:
5.1. По т. 1.1. – Позиция 1, 2 кв. м., в размер на 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС;
5.2. По т. 1.2. – Позиция 2, 2 кв. м., в размер на 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС;
5.3. По т. 1.3. – Позиция 3, 2 кв. м., в размер на 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС;
5.4. По т. 1.4. – Позиция 4, 2 кв. м., в размер на 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС.
6. Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили документация, от 05.02.2013 г. до 08.03.2013 г. между 08,00 часа и 12,00 часа всеки работен ден.
7. Търгът за отдаване под наем на имотите, подробно описани в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 12.03.2013 г., в Дом на културата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България, № 76 по т. 1.1. от 10,00 часа, по т. 1.2. от 10,30 часа, по т. 1.3. от 11,00 часа, по т. 1.4 от 11,30 часа. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
8. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:
8.1. Кандидатите еднолични търговци и управителите на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
8.2. Кандидатът, спечелил търга, заплаща за своя сметка всички консумативи и други разходи, свързани с узаконяване, изработка, монтаж, експлоатация и демонтаж на рекламното съоръжение;
8.3. Кандидатът, спечелил търга е длъжен да спазва правилата за техническа безопасност, опазване на околната среда и безопасността на движение при дейности, свързани с предмета на договора;
8.4. Кандидатът, спечелил търга, поема отговорността за нанесени щети на трети лица при и по повод изпълнението на сключения договор;
8.5. Рекламните материали да не противоречат на добрите нрави и действащото в страната законодателство. Наемодателят не носи отговорност пред трети лица за характера и съдържанието на рекламните материали.
9. Описанието на имотите, тяхното предназначение, срокът за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търговете и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията) – на видно място в района на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”. Списъкът на изискуемите се от участниците в търга документи е обявен в тръжната документация.
10. Утвърждавам тръжната документация на обекта.
10.1. Закупуването на същата се извършва в сградата на управление на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, намиращ се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1 – отделение „Финанси ”, от 15.00 до 16.30 часа всеки работен ден, от 05.02.2013 г. до 08.03.2013 г. В същия срок може да се извършва оглед на обекта.
10.2. Подаването на заявления за участие е в деловодството за некласифицирана информация на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, всеки работен ден от 14.00 до 16.30 часа. Крайният срок за подаване на заявленията за участие заедно с другите документи съгласно изискванията на тръжната документация е 16.30 часа на 11.03.2013 г.
10.3. Цената на тръжните документи е 20 лв. (двадесет лева). Сумата следва да бъде внесена в брой на касата на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.
11. Депозитната вноска за участие в търга е както следва:
11.1. По т. 1.1. – 250 (двеста и петдесет) лв.;
11.2. По т. 1.2. – 250 (двеста и петдесет) лв.;
11.3. По т. 1.3. – 250 (двеста и петдесет) лв.;
11.4. По т. 1.4. – 250 (двеста и петдесет) лв.
Същата да бъде внесена по банкова сметка на НВУ „В. Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 52 IABG 7431 3300 8355 00, BIC IABGBGSF, гр. Велико Търново.
12. Комисията по провеждане на търговете да изготви протоколи за резултатите от своята работа и ги представи за утвърждаване в срок до 2 (два) дни след провеждане на търга.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на декана на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, а контрола по изпълнението й – да осъществи заместник-началникът на НВУ „Васил Левски”.
 
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал инженер         П       Цветан Харизанов
                 04.02.2013 г.

Назад