Обява за курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

ОБЯВА

за курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение”

Във връзка с изпълнение на дейност 2 от договор  № BG051PO001-4.3.04-0016 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъде проведен курс за „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение”.

Курсът ще се проведе в редовна и дистанционна форма на обучение, с продължителност 90 часа за периода от 25.02.2013 г. до 28.04.2013 г. на територията на факултет „Общовойскови”, гр. Велико Търново, в извън работно време от 17:00 до 21:00 часа по определен график.

За курса могат да кандидатстват както служители на НВУ „Васил Левски”, така и външни лица.

Разходите за курса се покриват изцяло от целеви средства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и договор № BG051PO001-4.3.04-0016.

Изисквания към кандидатите:

     1. Да имат средно образование.
     2. Да имат компютърна грамотност.

Желаещите да се обучават в курса подават следните документи в срок до 19.02.2013 г.

  1. Молба за участие в курс.
  2. Диплома за средно и/или висше образование.
  3. Сертификат/и за компютърни умения.

Кандидатстването за курса се извършва по електронен път. За инструкции за кандидатстването натиснете тук.

След успешното завършване на курса, курсистите ще придобият умения за:

  1. администриране на потоци от обучаеми, учебни групи, курсове/дисциплини и потребители в системи за управление на обучението и учебното съдържание;
  2. подпомагане на преподаватели при  изработването и публикуването на учебни материали за дистанционно обучение;
  3. подпомагане на обучаеми в дистанционна форма при разучаването на системата за управление на учебното съдържание за дистанционно обучение;
  4. техническо обслужване на зали за дистанционно обучение.

Назад