Tърг за отдаване под наем на имот

 

З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

15 февруари 2013 г.               № РД – 01 – 170                   гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.
Съвременните тенденции в развитието на пазарното стопанство и проблемите с икономическата криза в страната налагат изключително високи изисквания към системата за управление на финансовите ресурси в НВУ „Васил Левски”, както и оползотворяване на всяка една възможност за допълнително финансиране на бюджета на университета.
На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава трета и пета от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,
 
З А П О В Я Д В А М :
 
1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижим имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”, представляващ полезна площ 10 кв.м. част от покривно пространство, намиращ се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, сграда № 21 – Ректорат във ВР 2213.
2. Имотът се отдават под наем за монтиране на апаратура и антенни съоръжения, свързани с изграждането на радиоелектронна съобщителна мрежа чрез радиоразпръскване.
3. Имотът се отдават под наем за срок от 3 (три) години.
4. ………………………………………………………………
5. Първоначалната наемна цена на имота, определена по реда на гл. ІV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е в размер на 400,00 (четиристотин лева) без ДДС.
6. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили документация, от 19.02.2013 г. до 19.03.2013 г. между 14,00 часа и 16,30 часа всеки работен ден.
7. Търгът за отдаване под наем на имота, подробно описан в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 20.03.2013 г., в Дом на културата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България, № 76 от 10,00 часа. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
8. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:
8.1. Кандидатите еднолични търговци и управителите на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
8.2. Кандидатът, спечелил търга, заплаща за своя сметка всички консумативи и други разходи, свързани с узаконяване, изработка, монтаж, експлоатация и демонтаж на антените съоръжениения;
8.3. Кандидатът, спечелил търга, поема отговорността за нанесени щети на трети лица при и по повод изпълнението на сключения договор;
8.4. Кандидатите да притежават лиценз за осъществяване на радиоразпръскване.
9. Описанието на имота, неговото предназначение, срокът за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търа и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията) – на видно място в района на НВУ „Васил Левски” – ВР 2213. Списъкът на изискуемите се от участниците в търга документи е обявен в тръжната документация.
10. Утвърждавам тръжната документация на обекта.
10.1. Закупуването на същата се извършва в сградата на ректората на НВУ „Васил Левски”, намираща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 – отделение „Финанси ”, каса на НВУ от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден, от 19.02.2013 г. до 19.03.2013 г. В същия срок може да се извършва оглед на обекта.
10.2. Подаването на заявления за участие е в регистратурата за некласифицирана информация на НВУ „Васил Левски”, намираща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 - в сградата на ректората, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа. Крайният срок за подаване на заявленията за участие заедно с другите документи съгласно изискванията на тръжната документация е 16.00 часа на 19.03.2013 г.
10.3. Цената на тръжните документи е 20 лв. (двадесет лева). Сумата следва да бъде внесена в брой на касата на НВУ „Васил Левски”.
11. Депозитната вноска за участие в търга е 400 (четиристотин) лв.
Същата да бъде внесена по банкова сметка на НВУ „В. Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 52 IABG 7431 3300 8355 00, BIC IABGBGSF, гр. Велико Търново.
12. Началникът на служба „Сигурност на информацията” да даде писмено становище, относно необходимостта от достъп до класифицирана информация, и/или сигурността при провеждане на процедурата и нейното изпълнение
13. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за резултатите от своята работа и го представи за утвърждаване в срок до 2 (два) дни след провеждане на търга.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на председателя на назначената комисия и началника на служба „Сигурност на информацията”, а контрола по изпълнението й – да осъществи заместник-началникът на НВУ „Васил Левски”.
 
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал инженер          П         Цветан Харизанов
              15.02.2013 г.

Назад