Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ, попълнен от кандидата с приложена актуална цветна снимка размер 4/3,5.

 
Въпросникът се разпечатва на бяла хартия формат А4, двустранно.
Попълва се със син химикал.
На обратната страна на снимката напишете трите си имена и ЕГН.
Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.
 

Назад