Проект „Студентски практики”

 

Партньори

Отчитане на проект „Студентски практики”

Относно сключване на застраховка „Злополука” по проект „Студентски практики”

Относно участието в проект „Студентски практики”

Информираме студентите от НВУ „Васил Левски”, че със Заповед № РД09-757/16.05.2014 г. на министъра на образованието и науката се променят на показателите за изпълнение и бюджета на проект “Студентски практики”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът на проекта е удължен до 31.12.2014 г. и индикативния бюджет на НВУ „Васил Левски” е  актуализиран и в него могат да участват  още 180 студенти.

Регистрацията на нови студенти в платформата може да стартира от 11.06.2014, а вече регистрираните студенти трябва да определят нови периоди за практическото си обучение, като се има в предвид следното:

  • началото на практиката определена в договора да е във времевия интервал от 01.07.2014 г. до 30.09.2014 г.;
  • генерирането на договора да стане след 11.06.2014 г.;
  • за месеците Юни, Юли, Август и септември ще се сключват не повече от 45 договора;
  • административното обслужване на проекта по места ще се извършва в периода от 14.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден.

Обръщаме Ви внимание, че ограниченото време за подаване на информация до екипа на Проекта и сключване на застраховка за практиканта, налага потвърждаването на практиките и сключването на договорите за практическо обучение да става в следните срокове:

  • за студенти, започващи практиката си в периода от 1-во до 10-то число, не по – късно от 25-то число на предходния месец;
  • за студенти, стартиращи практиката си от 11-то до 20-то число, не по – късно от 5-то число на текущия месец;
  • за студенти, стартиращи практика от 21-во до 31-во число, не по – късно от 15-то число на текущия месец.

/Това означава, че договора трябва да е представен на екипа поне пет работни  дни предварително преди посочените дати, за да бъде прегледан и представен на началника на Университета за подпис, сканиран и качен в системата./

Във връзка с направения от Вас избор, по проект "Студентски практики" при кандидатстването във фирма, е необходимо да следвате следните стъпки:

Потвърдете избора си.

1. Определете график, съобразен с учебния ви план и личните ангажименти. Необходимо е да бъдат спазени следните условия:

  • графикът бъде с 240 работни часове;
  • периодът на практиката да не е повече от 6 месеца /В обявената позиция за практика сме посочили нашето работно време, с което също е необходимо да се съобразите./.

2. На позиция „Период на провеждане на практиката”, вписвате началната и крайната дата на определения от Вас график, и период за провеждане на практика. Студентите редовна форма на обучение, трябва да се съобразят и с разписанието  за провеждане на учебния процес. Желателно е да посочват по голям период за провеждане на практика.

Пример: 12.11.2013 до 02.03.2014, като графика трябва да се вмести в този период, да започне от 14.11.2013 и да приключи на 26.02.2014 г. Графика не трябва да излиза от периода посочен за провеждане на практика и вписан в договора.

3. Изберете си академичен наставник от вашата специалност и генерирайте договор /необходимо е да бъдат попълнени всички изискуеми данни в профила Ви на български език, с изключуние на имейла и банковите данни/.

Внимание: Договори ще се сключват със студенти изпълнили всички условия на инструкцията на МОН, а така също да имат, пълен попълнен график, качен в системата на МОН, потвърден от ментор и академичен наставник, а така също да отговаря на 240 часа. В графика не трябва да се включват, празнични и почивни дни (събота и неделя).

Проект „Студентски практики”, има за цел подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда. НВУ „Васил Левски” е партньор по проект на Министерство на образованието и науката BG051РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Право да кандидатства има всеки студент в редовна или задочна форма на обучение, вписан в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. Участието в проекта може да бъде веднъж в рамките на обучението за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър” или „професионален бакалавър” и веднъж като „магистър”).

Студентската практика по този проект е вид допълнителна практика и не замества задължителните летни практики и преддипломен стаж.

За успешно приключило се счита практическото обучение, провело се в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката, студентът получава еднократна стипендия в размер на 480 лв. В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.

Проектът „Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всички 51 висши учебни заведения в България. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти от цялата страна за периода до 31 октомври 2014 г., удължен до 31.12.2014 г.

Свободният достъп до уеб-системата ще позволи взаимен контрол и коректив на всички участници в процеса – работодатели, ученици, студенти, наставници, ментори, администрация, експерти от висшите училища, екип на проекта.

Широката достъпност и прозрачност на всяко от действията ще подпомогне постигането на висока степен на истинност на подадената информация и ще стимулира атрактивното и убедителното й поднасяне от страна на работодателите и учениците и студентите, кандидатстващи за свободни позиции.

На интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/, може да научите подробности за целите на проекта, изискванията към бъдещите участници в него, развиваните дейности и най-важното – да направите своята он-лайн регистрация за участие.

Всички студенти, които имат въпроси, могат да се обръщат към: функционалните експерти – подп. Кристиян Гранджан, тел. 062/ 618831 (kristian_grandjan@abv); техническите изпълнители – ц. сл. Красимира Памукчиева, тел. 062/ 618832; ц. сл. Стефка Стоянова, тел. 062/ 618834, за да прегледаме заедно вашите документи и да работим съвместно за успешното Ви представяне.

Екип на НВУ по проект „Студентски практики":
Не се колебайте, да се свържете с нас, ако в процеса на работа, възникнат други въпроси! Имейлите на екипа и телефоните за контакти може да намерите на сайта на НВУ „Васил Левски”, и в студентски практики на МОН"

 

Назад