Проект BG051PO001-3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

  
Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Операция 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението
Процедура BG051PO001-3.1.07 – Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда
Договор № BG051PO001-3.1.07-0011
Наименование на проекта „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”
Стойност на проекта: 276 447,71 лв. получени като безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 
На 18.05.2013 г. НВУ “Васил Левски” сключи договор с Министерство на образованието, младежта и науката за изпълнение на проект „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”.
 
Общата  цел на Проект „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда” е да се преведе на езика на образованието социалната поръчка на държавните и местни структури на властта и бизнеса за нови професионалисти с адекватни на нуждите компетенции и умения, които да получат успешна професионална реализации.Специфичната цел на проекта е създаването на пряка връзка между ръководството и факултетните съвети на НВУ “Васил Левски”, от една страна и ръководствата на държавни и местни структури на властта, работодателски организации, големи предприятия и ключови експерти, от друга страна, които съвместно да предифинират и актуализират образователните програми в Университета.  Проектът за  актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” в съответствие с изискванията на пазара на труда включва комплексен подход по осигуряване на съвременни форми за създаване на пряка връзка между НВУ и потенциалните работодатели, които ще се базират на детайлен анализ на нуждите и изискванията на бизнеса. Друга специфична цел на проекта е привличане и задържане на ключови експерти от бизнеса в образователния процес, които да участват пряко в приложимостта на новите учебни планове и програми и да гарантират придобиване на знания и умения, адекватни на нуждите на бизнеса. Не на последно място проектът цели да повиши квалификацията на преподавателите от НВУ във връзка с осъвременяване на начина на преподаване и обучение при апробирането на учебните програми и учебните планове, съобразно новите потребности и изисквания на пазара на труда. В допълнение към специфичните цели на проекта се включва разработването на нови учебни програми и учебни планове и  актуализиране на сегашните в следните пет професионални направления: „Национална сигурност”; „Общо инженерство”; „Администрация и управление”; „Военно дело” и „Компютърно инженерство”.
 
Дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са:
Дейност 1. Организация и управление на проекта;
Дейност 2. Анализ на приоритетните специалности в Национален Военен Университет в съответствие с потребностите и изискванията на пазара на труда;
Дейност 3. Включване на потенциалните работодатели в образователния процес в НВУ „Васил Левски”;
Дейност 4. Прилагане на мерки за осъвременяване на учебните програми в НВУ „Васил Левски”;
Дейност 5. Създаване на нови учебни програми и учебни планове и актуализация на съществуващи учебни програми в пет професионални направления в НВУ „Васил Левски”;
Дейност 6. Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване и модернизация на учебната среда в НВУ „Васил Левски”;
Дейност 7. Аробиране и тестване на новите учебни програми и учебни планове в пет професионални направления в академична среда и включване на студенти в първи семестър на обучение;
Дейност 8. Съвместни дейности за ангажиране на потенциалните работодатели в приложимостта на новите учебни програми;
Дейност 9. Осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта и популяризиране на новите учебни програми и учебни планове;
Дейност 10. Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта;
 
Като резултат от работата по проекта ще бъдат изпълнени следните задачи:
• Изготвени задълбочени анализи на приоритетните специалности в НВУ в пет професионални направления в съответствие с конкретните потребности и  изисквания  на държавните и местни структури на властта и бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво;
• Актуализирана и осъвременена методика за разработване и поддържане на учебни планове и програми в НВУ в съответствие с изискванията на бизнеса и пазара на труда;
• Повишени умения  на преподавателите от НВУ във връзка с разработването и актуализирането на учебните програми и учебни планове, съобразно новите потребности и изисквания на пазара на труда, както и по отношение на съвременните начини на преподаване и обучение за формиране на нови знания и умения в обучаемите.
• Разработени 495 нови учебни програми по 8 граждански и 5 военни специалности, които да отговарят на изискванията и нуждите на пазара на труда;
• Две учебни зали в НВУ оборудвани със съвременни средства за преподаване и обучение с цел провеждане на качествена и ефективна работа  по апробиране на новите учебни програми;
• Разработени учебни програми за три нови специалности „Логистика на сигурността”, „Управление на ресурси и технологии” и „Компютърни технологии за проектиране” съвместно с водещи компании от военната индустрия
• Повишаване на практическата подготовка на обучаемите, чрез посещенията им в реална работна среда и участието  им в семинарни занятия, провеждани от експерти – представители на потенциалните работодатели.
• Създадени устойчиви партньорства с бизнеса и браншовата организация на предприятията от военната индустрия;
Като косвен резултат от проекта се явява повишаването на капацитета на НВУ от гледна точка на предоставяне на качествена образователна услуга, адаптирана към потребностите и изискванията на пазара на труда в различни професионални направления.
 
Екип за управление на проекта:
Ръководител: полк. доц. д-р Христо Атанасов 
atanasovhristo@mail.bg
Координатор учебни програми: доц. д-р Ваня Банабакова
Координатор събития: м-р д-р Стефан Филипов
Счетоводител: Валентин Граматиков
Юрист: Пламен Колев
Технически сътрудник: Цветомила Георгиева

Назад