Проект № G051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново”

 
Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Операция 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението
Процедура BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски”
Договор № G051PO001-3.1.09
 Наименование на проекта: „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски”
Стойност на проекта: 142 253,98 лв., получени като безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 
На 23.04.2013 г. НВУ “Васил Левски” сключи договор с Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски””.
 
Общата цел на проект „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски” е да се подобри качеството на образователните услуги чрез прилагането на нови методи и технологии на обучение, адекватни на изискванията на пазара на труда и във взаимодействие с научноизследователския сектор и бизнеса и създаване на система за кариерно израстване на академичния състав на университета в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Проектът ще създаде възможности за дейности, насочени към създаване на модерна система за кариерно израстване на преподавателите във висшето училище съгласно разпоредбите на навия Закон за развитие на академичния състав в Република България. Основната цел на проекта кореспондира с конкретните цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като допринася за интегриране на стремежа за обучение, съобразно с изискванията и потребностите на пазара на труда с обучението „през целия живот” като основна характеристика на Европейската тенденция във висшето образование.
Специфични цели на проекта са: усвояване на научно-преподавателския и научноизследователския състав на английски език на заложеното в длъжностните характеристики ниво на владеене на английски език не по-ниска от 2-2-2-2 по STANAG 6001 или В1+ по Общата европейска рамка на Съвета на Европа;  усвояване на Web базирани услуги и софтуер за споделяне на мултимедийни приложения в Интернет с цел повишаване качеството на обучение; усвояване на съвременни методи и технологии за образование; разработване и прилагане на методика на академично преподаване и научноизследователската дейност;  усъвършенстване на системата от методики, правила и нормативи в НВУ „Васил Левски”, които формират академична база за обучение, ориентирано към реалните нужди на пазара на труда.
 
Дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са:
Дейност 1. Организация за управление, мониторинг и отчетност на проекта;
Дейност 2. Провеждане на обучения за преподавателите в НВУ „Васил Левски” за въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ;
Дейност 3. Провеждане на интензивно специализирано обучение по английски език за преподаватели - офицери от НВУ „Васил Левски”;
Дейност 4. Провеждане на специализирано езиково обучение на преподаватели - граждански лица;
Дейност 5. Повишаване на капацитета за разработване и актуализация на учебно съдържание, обвързано със Системата за натрупване и трансфер на кредити;
Дейност 6. Провеждане на курсове за методика на академичното преподаване и научно-изследователска дейност;
Дейност 7. Усъвършенстване на инструментариум за повишаване на качеството на подготовката за обучение, ориентирано към пазара на труда;
Дейност 8. Апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски” съгласно ЗРАС в Р България;
Дейност 9. Визуализация и публичност на проекта и популяризация на резултатите;
 
Като резултат от работата по проекта ще бъдат изпълнени следните задачи:
• Разширяване на възможностите за продължаващо обучение в ключови компетентности на преподавателския състав;
• Придобиване на умения за използване на Web базирани услуги и софтуер за споделяне на мултимедийни приложения в Интернет в процеса на преподаване;
• Повишаване на езиковата подготовка по английски език на общо 108 преподаватели, придобили ниво 2-2-2-2, съответстващо на ниво В1+ от Европейската езикова рамка;
• Провеждане на курс “Методика на академично преподаване и научно-изследователска дейност” за 20 млади преподаватели;
• Актуализиране на Системата за натрупване и трансфер на кредити (ESTS);
• Разработване на Правилник за подбор, развитие, оценка и атестиране  на академичния състав в НВУ в съответствие с изискванията на ЗРАС в Р България и Методика за атестиране на академичния състав при съблюдаване на ключовите компетенции, формирани при обучението в допълнителна квалификация в горепосочените курсове;
• Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите от НВУ “Васил Левски” съгласно ЗРАС в Р България и ЗОВС. Като резултат от проекта общо 140 преподаватели или 66% от преподавателския състав на НВУ „Васил Левски” ще бъдат включени в програми за повишаване на квалификацията и кариерното израстване.
 
Екип за управление на проекта:
 
Ръководител:
проф. д-р Севдалина Димитрова 
 
Координатор чуждоезиково обучение:
доц. д-р Диана Тимова 
diana.timova@nvu.bg
 
Координатор дейности за кариерно израстване:
подп. доц. д-р Николай Ничев
nicheff@abv.bg
 
Счетоводител: Илианка Нечева
 
Технически сътрудник: Лозка Стоянова

Назад