Информационен център

Центърът за информационно осигуряване и правно обслужване включва зала с компютъризирани работни места и офис-техника. Работните места са свързани в Интранет-мрежата и се обслужват от сървъра на университета в структуриран модул на НВУ “Васил Левски” – “Интранет”, в който са публикувани основни документи (или техните съставни части), касаещи обучаемите.

  • Закон за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС);
  • Правилник за прилагане на ЗОВС;
  • Правилници на университета;
  • Документираната система за управление качеството на обучение;
  • Наредба за стипендии;
  • Учебни планове и програми;
  • Учебни разписания и графици за организиране на обучението;
  • Система за ежегодна оценка и класиране на курсантите;
  • Решения на Академичния съвет, катедрените и факултетните съвети;
  • Учебни материали;
  • Библиотечни справки.

Назад