Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността"

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ
В РАБОТАТА

НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА”,

която ще се проведе
на 16-18 октомври 2013 г.
във Велико Търново
 
Организационен комитет
 
Председател:
Бригаден генерал инж. Цветан Харизанов
Научен секретар:
Полковник инж. проф. д-р Георги Камарашев
 
Членове на Организационния комитет:
Полковник доцент доктор Христо Атанасов – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Нелко Ненов – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Даньо Лалов – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Мирослав Димитров – ВА „Георги Раковски”
Полковник доцент доктор Мирослав Стефанов – НВУ „Васил Левски”
Капитан І ранг доцент доктор Калин Калинов – ВВМУ „Никола Вапцаров”
Полковник доцент доктор Марин Пашов – НВУ „Васил Левски”
Подполковник доцент доктор Николай Ничев – НВУ „Васил Левски”
Доцент д. ик. н. Любомир Владимиров – РУ „Ангел Кънчев”
Доцент доктор Ради Ганев – ВСУ „Любен Каравелов”
Майор инж. Георги Георгиев – НВУ „Васил Левски”
 
Научен комитет:
Професор доктор Христо Иванов – ВСУ „Черноризец Храбър”
Професор доктор Михаил Харалампиев – НВУ „Васил Левски”
 
Технически секретар:
Майор Иванка Георгиева
 
Работни езици
български, руски, английски, немски
 
ПАНЕЛ 1
„МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  1. Мениджмънт в сигурността и отбраната;
  2. Мениджмънт и логистика;
  3. Управление на ресурси и технологии, свързани с динамичната среда за сигурност;
  4. Други направления, свързани с динамичната среда за сигурност. 
ПАНЕЛ 2
„ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА”
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  1. Мениджмънт на защита на населението и инфраструктурата;
  2. Управление на ресурси и технологии, свързани със защита на населението и инфраструктурата;
  3. Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта;
  4. Други направления, свързани със защита на населението и инфраструктурата.
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Заявките за участие се приемат до 7 октомври 2013 г.
Докладът да бъде депозиран при регистрацията на 16 октомври 2013 г. във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 10 октомври 2013 г. 
ТАКСИ
Таксата за участие е 45 лв, независимо от броя на докладите. Включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове заплаща 20 лв.
 
Заплащането се извършва  по банков път:
Банкова сметка: IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
Такса за научна конференция 2013
 
Важно!
Фактури документи се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.
Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.
Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява.
 
ЗА КОНТАКТИ
 
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За Научна конференция
 
Телефони: 062/618875       0888131479      майор Георги Георгиев
062/618807                          0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс          062/618899
За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.

Назад