Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Геодезия”

Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС”
Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионалнa квалификация
инженер в геодезията, картографията и кадастъра
Форма на обучение
Редовна
Срок на обучение
5 години (10 семестъра)

 

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Специалността “Геодезия” от регулираната професия “Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ за Образователно - квалификационна степен (ОКС) „Магистър” има за задача да подготвя инженери, които да извършват геодезични, астрономични, космични, гравиметрични, фотограметрични, картографски и кадастрални дейности и измервания, предназначени за създаване и поддържане на геодезични мрежи, за изработване на устройствени планове, топографски карти, кадастрални карти, карти на континенталния шелф, както и на други картографски произведения (карти, атласи, глобуси и др.). За същата цел се извършват и използват измервания със съвременна GNSS апаратура. Инженерите в “Геодезията, картографията и кадастъра“ създават и поддържат кадастъра на Република България, изработват и прилагат регулационни, комасационни и други устройствени планове, проекти за вертикално планиране на селищни и извънселищни територии и на строителни обекти, изработват и прилагат проекти за природоохранителни и защитни мероприятия и за рекултивация на нарушени терени. Извършват всички видове геодезични и фотограметрични работи, свързани с проучването, проектирането, трасирането, строителството, оборудването и експлоатацията на инженерни съоръжения, с комасацията, уредбата и управлението на земеделските земи, с обработката и интерпретацията на космични измервания, с геодинамични изследвания. Определят деформации на инженерни съоръжения и изследват свлачищни и геодинамични процеси и явления.

В резултат на обучението си випускникът придобива образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността “Геодезия” от регулираната професия “Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“.
Инженерите в “Геодезията, картографията и кадастъра“ проучват, проектират и изграждат противоерозийни и хидромелиоративни съоръжения и мероприятия, извършват оценка на недвижими имоти, създават и поддържат автоматизирани информационни системи за територията, извършват административно техническо обслужване на населението.

Задачи

 • Изграждане на адекватна професионална и научна среда за обучение на бъдещите инженери в “Геодезията, картографията и кадастъра“;
 • Изработване на учебна документация, отговаряща на съвременните тенденции в инженерните изследвания и геодезическата практика;
 • Използване на съвременни методи за обучение, съобразени с водещите практики в страната и чужбина;
 • Осигуряване на възможност за включване на студентите в научна и художественотворческа дейност и научно ръководство на тяхната изследователска активност;
 • Осигуряване на възможност за между университетска и международна мобилност;
 • Съвременно информационно осигуряване на учебния процес.

2. Професионална реализация:
Завършилите тази специалност работят и като административни и технически ръководители, като мениджъри, проектанти и технически изпълнители в различните институции и фирми, извършващи геодезическа, фотограметрична, картографска и кадастрална дейност, в техническите служби към административните държавни и местни органи за управление, в научноизследователски и проектантски институции и фирми, в отраслите строителство, земеделие, икономика, енергетика и др.
Съгласно действащите Закон за геодезията и картографията (ЗГК) и Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), дейностите по геодезия, картография и кадастър се извършват от физически и юридически лица, получили правоспособност по реда и при условията на ЗКИР.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции
3.1. Нови знания
Обучението по специалност „Геодезия” осигурява придобиването на знания за:

 • определяне на формата и размерите на Земята, геодезическите методи и инструменти за измерване;
 • основните геодезически мрежи и свързаните с тях координатни, височинни и гравиметрични системи;
 • теорията на земния потенциал и геодинамиката;
 • видове геодезически снимки;
 • вероятностно-статистически методи за обработка, анализ и интерпретация на геодезически измервания;
 • пространствени обекти и създаването на бази от данни с тях, структурите от данни, системите за компютърно-подпомогнато проектиране (Computer Aided Design - СAD) и приложението им за геодезическите дейности и устройството на териториите;
 • методи на планиране, извършване на фотограметрично заснемане, обработка, анализ и интерпретация на цифрови изображения и сигнали, редуциране и преобразуване на растерната информация във векторна;
 • методи за създаване и оценка на цифров модел на местността;
 • методи за анализ, интерпретация и използване на тематична информация чрез дистанционни изследвания;
 • методи за изследване на деформации на инженерни обекти, съоръжения и рискови процеси;
 • общата теория на картните проекции, деформации и техните приложения;
 • картографски методи на изобразяване и на изследване; съставяне, оформяне и издаване на топографски и тематични карти;
 • кадастъра в Република България и техническите дейности за неговото създаване и поддържане;
 • нормативната уредба и административните процедури в областта на геодезията, картографията, кадастъра, инвестиционното проектиране, устройството на територията и строителството;
 • акваториите на вътрешните водни басейни и континенталния шелф;
 • стандарти и Европейски директиви за стандарти при обмен на пространствена информация и метаданни;
 • инфраструктура на пространствени данни;
 • системен подход в проектирането на геоинформационни системи.

3.2. Нови умения
Обучението по специалност „Геодезия” осигурява придобиването на умения за:

 • структуриране, обмен и анализ на пространствени данни в географски и други информационни системи, създаване на цифрови модели за обмен на данни между информационни системи;
 • организация и управление на геодезически и картографски дейности;
 • изработване и прилагане на устройствени схеми и планове, както и проекти в инвестиционното проектиране, строителството и при експлоатация на строежите - част "Геодезия и приложна геодезия";
 • изработване на проекти за устройство на земеделски земи;
 • изработване на специфични проекти и проекти и дейности, свързани с: опазване и възпроизводство на околната среда и възстановяване на нарушени територии;
 • документиране, реставрация и консервация на Археологически обекти и паметници на културата;
 • навигационно осигуряване на речното и морско корабоплаване;
 • проучване и експлоатация на подземни и подводни находища на нефт, газ и др.;
 • прогнозиране и превенция на катастрофални бедствия и аварии;  
 • прилагане на геодезически и фотограметрични методи, работа с инструменти, топографски карти, извършване на геодезически снимки и обработка на измервания;
 • обработка на геодезически измервания, анализ и интерпретация на резултатите;
 • обработка на цифрови изображения и методи за получаване на пространствена информация чрез фотограметрични технологии;
 • получаване на тематична информация чрез методи за дистанционни изследвания;
 • проектиране и създаване на прецизни инженерно-геодезически мрежи за изследване на деформации на обекти, съоръжения, рискови процеси и др.;
 • създаване и избор на картна проекция, задаване на нейните параметри; изследване деформациите на дадена картна проекция;
 • проектиране, създаване и работа с топографски и тематични карти и други картографски произведения и изследване на тяхната точност;
 • изпълнение на технически и административни дейности по създаване и поддържане на кадастъра; оценка на недвижими имоти;
 • управление и контрол на геодезически, картографски и кадастрални дейности;
 • достъп до пространствени данни;
 • прилагане на стандарти и Европейски директиви за стандарти при обмен на пространствена информация;
 • услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);
 • набиране на пространствени данни от планове и карти, както и за характеристики на обекти на територията;
 • средства за разработване на приложения при създаване на цифрови модели;
 • проектиране на услуги с пространствени данни, създаване и поддържане на метаданни.

3.3. Изградени нови компетентности
Обучението по специалност „Геодезия” осигурява придобиването на компетентности за:

 • вземане на оптимални решения при избор на методи и инструменти за провеждане на геодезически измервания;
 • набиране и/или създаване на оперативно съвместими, актуални и надеждни пространствени данни;
 • използване на географски информационни системи (ГИС) за пространствен анализ на данни;
 • проектиране на геоинформационни системи и обектно ориентирани бази данни;
 • организация и извършване на фотограметрични заснемания;
 • класификация и интерпретация на изображения чрез методи на дистанционни изследвания;
 • организиране и изпълнение на дейности  и изработване на проекти по част "Геодезия и приложна геодезия" в: устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и експлоатация на строежите;
 • организиране и изпълнение на строителен надзор по част "Геодезия и приложна геодезия" на строителни обекти в инвестиционното проектиране; изготвяне на експертизи и доклади;
 • организиране на дейностите по съставяне, редактиране и оформяне на тематични, общогеографски, учебни карти, атласи, глобуси и релефни карти;
 • организиране и извършване на дейности по: създаване, поддържане и приложения на кадастралната карта и кадастралния регистър; оценки на недвижими имоти;
 • организиране и извършване на дейности по: създаване, поддържане и приложения на специализираните карти и регистри;
 • организация и управление на проекти в геодезията, картографията и кадастъра;
 • разработване на концепции за пространствено развитие, планиране и устройство на териториите.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:
- уважение към символите на държавата;
- лоялност към институцията, в която изпълняват функционалните си задължения;
- приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
- лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
- професионално самоусъвършенстване;
- междуличностни, социални и граждански компетенции;
- комуникативни способности;