Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Геодезия”

Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС”
Образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”
Професионалнa квалификация
Инженер в геодезията, картографията и кадастъра.
Форма на обучение
Редовно и задочно
Срок на обучение
4 (четири) години, 8 (осем) семестъра
 
Специалност „Геодезия”, регулирана професия „Геодезия”, картография и кадастър
Студентите в специалност „Геодезия" получават задълбочени знания и умения в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
 
Конкурсни изпити и матури, с които се кандидатства за специалността
Оценки от дипломата за средно образование
По избор:
тест по математика
матура по математика
тест по информатика
тест по физика
матура по физика и астрономия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература
По избор:
математика
физика и астрономия
 
Балът за класиране в специалността се образува като сума от:
  • утроената оценка от конкурсен изпит или матура;
  • оценката от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността „Геодезия” получават професионална квалификация инженер в геодезията, картографията и кадастъра.
 
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността „Геодезия” могат да реализират своите знания и умения са:
  • административни и технически ръководители;
  • мениджъри и технически изпълнители в различните държавни и местни институции и геодезически фирми, в техническите служби към адми­нистративните органи за управление, в отрасли на строителството, земе­делието, икономиката, енергетиката и др.;
  • експерти в системата на Министерството на отбраната;
  • преподаватели в строителните гимназии и висши училища;
  • вещи лица към съдебната система;
  • ръководители на геодезически фирми и служби и др.
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в докторските програми „Обща, висша и приложна геодезия”, „Картография" (вкл. тематично географско картографиране), „Фотограметрия и дистанционни методи” и „Земеустройство” (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти).