Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Стопанска логистика”

Факултет
„Общовойскови”
Образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”
Професионалнa квалификация
„Мениджър”.
Форма на обучение
Дистанционна
Срок на обучение
4 (четири) години, 8 (осем) семестъра
 1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

По специалността “Стопанска логистика” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Администрация и управление” в област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на управлението на логистичните дейности в предприятията от публично-частния сектор. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;

1.1. Випускникът от специалността “Стопанска логистика” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация, като гражданин и специалист по управление на ресурси и управление на логистичните дейности. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

 • с достатъчно знания в областта на техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • със знания за икономичното, ефективното и ефикасното управление на материалните, финансовите, човешките и информационните ресурси и логистичната поддръжка;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности;

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Стопанска логистика” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Администрация и управление” в област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.

 1. Професионална реализация.

2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • на длъжности в структурите за логистиката и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на обществено-икономическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

Обучението по специалността се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

 1. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания.

 • по фундаменталните икономически дисциплини;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • за организацията на счетоводния процес;
 • по маркетинговата политика на бизнес организациите;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на запасите;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.

3.2. Изградени нови способности:

 • да ръководят логистичните процеси на организацията;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси;
 • да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение, транспортиране и съхранение;
 • да ръководят прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането;
 • да предлагат оферти, водят преговори и сключват сделки;
 • да използват счетоводната информация за изработването и вземането на управленски решения;
 • да анализират логистичните разходи и разкриват резервите за тяхното намаляване;
 • да анализират финансовото състояние на предприятието и вземат обосновани управленски решения;
 • да съдействат за повишаване качеството на логистичното обслужване;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • да управляват качеството и да оценяват риска;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват справочна документация и информация.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.