„Административна сигурност“

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Магистър по национална и регионална сигурност”.
Форма на обучение
Задочнa
Срок на обучение
от 2 до 4 семестъра
Обучаващи звена
  • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”.
Език за провеждане
Български език
Изисквания
Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от същата област на висшето образование.
 
1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции
Магистърската програма „Административна сигурност” е предназначена за студенти завършили ОКС „Бакалавър”, която ще допринесе за придобиване на висше образование в област „Сигурност и отбрана”.
Програмата има за цел да осигури оптимално хармонизирана подготовката на обучаемите, специализирани знания за работа в различните управленски и административни звена в сферата на националната сигурност. Това ще им даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност. Също така ще им позволи да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сектор.
Чрез прецизен подбор на учебното съдържание и модерни педагогически похвати, съобразено с вашите индивидуални способности и интереси, магистърска програма „Административна сигурност” ще ви даде свобода на мислене, мотиви и компетентност, приложими в живота. Програмата представлява прагматичен интерес за учители, за журналисти, за служители в държавната администрация, за треньори, за професионални спортисти и за специалисти, свързани със социално общуване.
Обучението по общометодологическите и частно научни дисциплини се провежда от високо квалифицирани хабилитирани преподаватели. Всичките те са с научна степен „Доктор на науките“ или „Доктор“.
Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, факултативни и избираеми дисциплини по магистърска програма „Национална сигурност“ за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана” гражданска специалност „Административна сигурност” с професионална квалификация „Магистър по национална и регионална сигурност“.
Дипломирането в магистърската програма „Административна сигурност” става със защита на дипломна работа по избрана тема или държавен изпит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НВУ „Васил Левски” за образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Административна сигурност”, професионална квалификация „Магистър по национална и регионална сигурност“, които имат институционална и програмна акредитация.
Випускникът от специалността „Административна сигурност” се готви интелектуално, нравствено, професионално и лидерски за реализация като гражданин и експерт по сигурността. Като резултат от изучаването на специализирани дисциплини и практики студентите ще изградят познания и умения да работят с нормативните документи, регламентиращи изграждането и защитата на елементите на системите на националната сигурност и отбрана, и по-конкретно - административната сигурност. Ще могат обективно и точно да оценяват обстановката в страната и влиянието на външни фактори и събития върху тях. Ще формират знания и умения за вземане на оптимални експертни решения с използване на съвременни методи за ръководене на звена от подсистемите на националната сигурност, отнасящи се до административните аспекти на сигурността.
2. Професионална реализация
Завършилите успешно обучението си получават необходимата квалификация за работа в различни сфери на обществения живот и възможност да работят в областта на образованието и други сфери на сигурността и отбраната. Възможност да бъдат включени в научни изследвания и проекти, свързани със сигурността на държавната и местната власт. Могат да заемат длъжности в държавната администрация и местната власт и в структурите на сигурността в други учреждения. Да извършват консултантска и експертна дейност по сигурността на държавните институции и неправителствени организации, така също да заемат други длъжности, съответстващи на тяхната квалификация.