„Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение” - за специалисти

Област на висше образование
5. „Технически науки”
Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“
Форма на обучение
Задочна
Срок на обучение
1 (една) години, 2 семестъра
Обучаващи звена
 • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.
Език за провеждане
Български език
Изисквания
Изисквания: Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ в професионални направления 5.1 "Машинно инженерство", 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация" и 5.13 "Общо инженерство" с успех от дипломата не по-нисък от добър.
Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

Обучение

В учебния план на специалността са включени 9 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 60, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ получават диплома за придобита ОКС „Магистър“ с професионална квалификация – „Инженер, проектиране на изделия със специално предназначение“. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Отличителни особености на използваните образователни технологии:

 •  акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда;
 • интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции;
 •  съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър – магистър – доктор;
 •  изучаване на специализирани програмни продукти.

Реализация

 В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение“ могат да се реализират на следните длъжности:

 •  проектант на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  конструктор на машиностроителни изделия, възли и съоръжения със специализирано предназначение;
 •  сервизен и маркетингов специалист по техническото обслужване на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в работни групи за създаване, верификация и внедряване на приложни програмни модели за проектиране на изделия със специално предназначение;
 •  специалист в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на изделия със специално предназначение
 • други длъжности, съответстващи на подготовката им.