Премини към основното съдържание

„Комуникационна техника и технологии” - за специалисти

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Инженер по комуникации”
Форма на обучение
Задочна
Срок на обучение
1 (една) година, 2 семестъра
Обучаващи звена
  • факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”.
Език за провеждане
Български език
Изисквания
Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника” и „Електроника, електротехника и автоматика”.

 

Обучение

В учебния план са включени 10 дисциплини, всяка от които завършва с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за защита на дипломна работа. При завършване на обучението по специалност „Комуникационна техника и технологии” се издава диплома за придобита ОКС „магистър” с професионална квалификация „Инженер по комуникации”. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Особености на обучението:

  • Изучаване на принципите при изграждането на клетъчни и мобилни комуникационни системи, предаването на глас, данни и видеоизображения, компютърните комуникации и принципи на адаптивната маршрутизация в тях;
  • Проектиране, конструиране, технология и производство на радиоелектронни модули, устройства и системи за телекомуникациите, радио- и телевизионно разпръскване;
  • Проектиране, конструиране и програмно осигуряване на компютъризирани средства за управление на телекомуникации, мултимедийни и радиоохранителни системи, кабелни и сателитни комуникационни съоръжения;
  • Експлоатация и поддържане на комуникационни съоръжения, средства за връзка със стационарни и подвижни обекти и специализирано технологично оборудване;
  • Изучават се видовете модулации и произтичащите от тях особености при изграждането на различните технически устройства (преносна сграда, мултиплекси, средства за защита на информацията, периферия и др.);
  • Концепцията за обучение е съобразена с основните положения в съвременните комуникационни и информационни системи, с различните стандартизационни споразумения в НАТО и ЕС.

Области на реализация

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Комуникационна техника и технологии” могат да се реализират като инженери в областта на съвременните радио- и телевизионни приемо-предавателни устройства, радиорелейни, кабелни, сателитни и мултимедийни комуникационни системи, в системи за комуникация с общо и специализирано предназначение.