„Национална и регионална сигурност” - Защита на класифицираната информация

Област на висше образование: 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионалнa квалификация: „Магистър по национална и регионална сигурност”

Специализация: „Защита на класифицираната информация”

Форма на обучение: Дистанционна

Срок на обучение: 1,5 години, 3 семестъра

Обучаващи звена: 

 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”;

Език на провеждане: Български език

Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от областите на висшето образование.

Характеристика:

 1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по специалността „Национална и регионална сигурност” предвижда обучение чрез основна интердисциплинарна и широкопрофилна подготовка за придобиване на ОКС „магистър” от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на  компетентности, знания и умения в областта на националната сигурност, а също така и знания за дейността на гражданските политически, социално-икономически структури и системи.

Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

- да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;

- да познава и ползва нормативните документи за защита на класифицираната информация на експертно ниво;

- да се справя в кризисни и други критични ситуации;

- да владее общи и професионални комуникативни умения.

1.1. Випускникът от специалността „Национална и регионална сигурност” се готви интелектуално, нравствено и професионално като гражданин и експерт по въпросите на отбраната, националната и регионалната сигурност.

В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:

- с експертни знания като организатор и експерт в държавните и местните структури на администрацията и органите по сигурността, както и в международни и съюзни органи за колективна сигурност;

- с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;

- с висока обща култура и комуникативни способности.

1.2. В резултат на обучението си випускникът придобива:

- ОКС „магистър” по специалност „Национална и регионална сигурност“ от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.

 1. Професионална реализация:

 2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заеме следните длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • длъжности в структурите за сигурност и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • по консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • работа в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • всички съответстващи на неговата квалификация.

2.2. Обучението по специалността се осъществява чрез: задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

 1. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания.

 • Теоретичните основи на националната сигурност;
 • Геополитическите аспекти на сигурността;
 • Основните теории за войната и военни стратегии;
 • Концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • Основите на държавата и правото;
 • Гражданско-военните отношения;
 • Структурата и организацията на националните, регионалните и международните системи за сигурност;
 • Източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • Причините за възникване на заплахи към сигурността на информацията;
 • Основните принципи, методи и средства за защита на класифицираната информация;
 • Психология, сигурност и кризисен мениджмънт;
 • Управление на човешките и информационните ресурси.

3.2. Изградени нови способности:

 • да прилагат правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност и защитата на класифицираната информация;
 • да умеят да анализират, прогнозират и оценяват условията за възникване на кризи и конфликти;
 • да мислят творчески и критично, обективно и достоверно да анализират потенциалните рискове е заплахи;
 • да умеят обективно да анализират социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
 • да владеят международната терминология по сигурността и отбраната;
 • да прилагат психологичните прийоми на лидерството в екстремални ситуации;
 • ефективно да управляват човешки и информационни ресурси;
 • успешно да работят в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да познават и прилагат съвременните информационни технологии в дейността си;
 • да се самоусъвършенстват и развиват своите умения през целия си живот.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа и нравствена култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.