„Национална и регионална сигурност” - УК и ЗКИ (задочно) за специалисти

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Магистър по национална и регионална сигурност”
Специализация
Управление на кризи, Защита на класифицираната информация
Форма на обучение
Задочна
Срок на обучение
1 (една) години, 2 семестъра
Обучаващи звена
 • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”.
Език за провеждане
Български език
Изисквания
Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от същата област на висшето образование.

 

1. Насоченост на изграждането на обучаемите и изпълнявани функции

Магистърската програма по специалността „Национална и регионална сигурност” предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта „Сигурност и отбрана”.

Програмата за обучение е изградена на основание на концепцията за оптимално хармонизиране подготовката с цел получаване на базова компетентност в областта на военните и гражданските аспекти на сигурността и възможността за реализация в структурите им за управление.

Завършилите специалността „Национална и регионална сигурност” се подготвят интелектуално, нравствено, професионално и лидерски за реализация като граждани и специалисти по въпросите на националната сигурност.

В резултат на обучението си те придобиват висше образование по специалността „Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Национална сигурност” в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана”.

Завършилите се подготвят да изпълняват задълженията като организатори и експерти в държавните и местните структури на администрацията и сигурността, както и в международните и съюзните органи за колективна сигурност.

2. Реализация на завършилите специалността.

След завършване на курса на обучението може да се заемат длъжности в различни сфери на обществения живот :

 • в системата за сигурност в държавната администрация и местната власт;
 • в структурите на сигурността в други учреждения;
 • участие в научни изследвания и проекти, свързани със сигурността на държавната и местната власт;
 • да извършват консултантска и експертна дейност по сигурността на държавните институции и неправителствени организации;
 • да заемат други длъжности, съответстващи на тяхната квалификация;
 • да работят в областта на образованието и други сфери на социално- политическия живот.

Обучението по специалността ще се осъществи чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

 

3. По този начин обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Ще познават (придобити нови знания)

 • теоретичните основи на националната сигурност;
 • геополитическите аспекти на сигурността;
 • концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • структурата и организацията на националните, регионалните и международните системи за сигурност;
 • източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • основните принципи, методи и средства за управление;
 • управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси;

3.2. Завършилите ще са в състояние (изградени нови способности)

 • да умеят да прогнозират и оценяват условията за възникване на кризи и конфликти;
 • да мислят творчески и критично, обективно и достоверно да анализират потенциалните рискове е заплахи;
 • да прилагат правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;
 • да умеят обективно да анализират социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
 • да владеят нормите на културата на поведение и протокол;
 • да владеят международната терминология по сигурността и отбраната;
 • да прилагат психологичните прийоми на лидерството в екстремални ситуации;
 • ефективно да управляват материални и човешки ресурси;
 • успешно да работят в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползват съвременните информационни технологии и да ги прилагат в дейността си;
 • да се самоусъвършенстват и развиват своя характер и умения през целия си живот.