Документи за кандидатстване по военни специализации - ранен прием

Кандидатите попълват заявление по образец до началника на НВУ „Васил Левски”, което е съпроводено още от:
 1. Заявление по образец (за ранен прием) до началника на Университета (Образец);
 2. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 броя;
 3. Автобиография в свободен текст – 2 броя (Образец);
 4. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – 2 бр. оригинали и 1 копие;
 5. Състезателен картон по образец на НВУ „Васил Левски";
 6. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 8. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
 9. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 10. Декларация, че не се обучава по държавна поръчка в друго държавно висше училище;;
 11. Декларация, че са съгласни съответното висше училище да обработва предоставените им лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с обучението им във висшето училище.
Формулярите на заявлението и на документите т. 5-11 се получават от военното окръжие или от НВУ „Васил Левски”, или се разпечатват от сайта на Военния университет.
Кандидатите в кампанията за ранен прием, подават посочените документи, като тези, които нямат завършено средно образование, вместо копие от дипломата за средно образование да прилагат удостоверение или служебна бележка с оценките от 11 клас и средния успех от 11 клас, издадени от средното училище, в което учат. При отсъствие на оценка, участваща в балообразуването от 11 клас, да бъде вписана оценката от последната година, в която е изучаван съответния предмет.
 

Важно!

Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.
Приетите кандидати от ранния прием следва да представят дипломата си за средно образование на 2-3.07.2022 г. в НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново. При непредставяне на дипломата кандидатите за курсанти отпадат от класирането за прием.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Място на подаване Подаване на документите за кандидатстване Представяне на диплома за средно образование
В Приемния център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново 10.01.-31.03.2022 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.30 ч. на 2 и 3 юли 2021 г.
Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен 10.01.-31.03.2022 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.30 ч.
Във военните окръжия 10.01.- 31.03.2022 г., всеки работен ден 9.30 – 12.00 ч. и 13.00 – 16.30 ч.
 
Списък на военните окръжия и техните адреси може да намерите на ТОЗИ адрес.

Важно!

При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия и факултетите на НВУ „Васил Левски”, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
При подаване на документите за кандидатстване при представителите на НВУ „Васил Левски” по време на изнесените изпити, заплащането се извършва на място.
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.