МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ГОДНОСТТА - ранен прием

На кандидатите за всички военни специализации се извършва медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия, София.

За медицинско освидетелстване на годността в периода 24.01.-15.04.2022 г. кандидатите се явяват самостоятелно, но не по-късно от 7.30 часа на определената дата.

При явяването, кандидатите за всички военни специализации представят писмо-направление от началника на съответното военно окръжие или от НВУ „Васил Левски”, лична карта, лична амбулаторна карта за здравословното си състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации), удостоверение от Областния диспансер за психични заболявания, заверено от приемащия документите на кандидата.

Писмото-направление се издава от мястото на подаване на документите за кандидатстване (НВУ „Васил Левски” или военно окръжие), като в него се вписва датата за явяване на кандидата във Военномедицинска академия.

За да получат писмо-направление, кандидатът следва да е подал документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв и такса за първи изпит 30 лв.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са „годен за обучение във висше военно училище” и „негоден за обучение във висше военно училище”.

Важно: Препис на заповед на началника на Военномедицинска академия №104/13.01.2022 г., относно създаване на организация за медицинско освидетелстване на кандидати за обучение във висшите военни училища през учебната 2022-2023 година.