Прием за обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” - 2022 г.

Проверка на резултати от конкурсни изпити!

 
Граждански специалности за кандидатстване:

Граждански специалности ОКС „Бакалавър”

Специалности
Редовно обучение
Задочно обучение
Дистанционно
обучение
платено
Място на
обучение
ОКС "бакалавър"
1
Стопанска логистика
0
0
20
Велико  Търново
2
Индустриален мениджмънт
10
10
0
Велико Търново
3
Защита на населението и инфраструктурата
15
20
0
Велико Търново
4
Автомобилна техника и транспортна логистика
10
15
0
Велико Търново
5
Национална и регионална сигурност
0
14
0
Велико Търново
6
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
0
12
0
Велико Търново
7
Административна и информационна сигурност
0
14
0
Шумен
8
Комуникационна техника и технологии
10
10
0
Шумен
9
Компютърни системи и киберсигурност
10
15
0
Шумен
10
Компютърни технологии за проектиране
10
10
0
Шумен
ОКС "магистър"
1
Геодезия 40 0 0 Шумен

 

Условия и документи за кандидатстване
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за студенти подават следните документи за кандидатстване:

 1. Заявление;
 2. Състезателен картон;
 3. Медицинско свидетелство, издадено от Областния диспансер за психични заболявания;
 4. Копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Важно!
Заявлението и състезателният картон са по образец на НВУ „Васил Левски”.
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.
Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване.
Кандидатите, непритежаващи диплома за средно образование към момента на кандидатстване, представят копие на дипломата и оригинал за сверяване, не по-късно от датите показани в таблицата.
 
Кандидатите могат да подадат документи:
 
Място на подаване
Подаване документите за кандидатстване
Подаване на диплома за средно образование
В Приемния център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново
до 04.07.2022 г., всеки работен ден от 8.30 – 12.00ч. и от 13.00  16.30 ч.
до 05 юли 2022 г.
Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен
до 04.07.2022 г., всеки работен ден от 8.30 – 12.00ч. и от 13.00  16.30 ч.
до 05 юли 2022 г.
 
Важно!
Кандидатите, които ще полагат общообразователен тест на 14.06.2022 г. следва да подадат документи за кандидатстване до 10.06.2022 г.
 
Важно!
Не се приемат документи по пощата.
Документи се подават в Университета лично или чрез друго лице, или на Email: priem@nvu.bg
Телефон за връзка относно въпроси свързани с подаването на документи по електронен път: тел: 062/618833 
При подаване на документите за кандидатстване във факултетите на НВУ „Васил Левски” заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за обработване на документите в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.
Конкурсни изпити
Студентите се приемат за обучение чрез конкурсен изпит под формата на общообразователен тест.
 
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА!
 

1. Оценка от държавен зрелостен изпит по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, положен през годините от 2008 до 2022 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

2. Оценка от положен през 2022 година конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

 
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С КАНДИДАТИ ЗА СТУДЕНТИ
 
Мероприятие
Място на
провеждане
Време на
провеждане
Общообразователен тест
13.00 – 17.00 часа
Велико Търново
14.06.2022 г.
 
Адреси на местата за провеждане на изпитите:
Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, бул. „България” №76
 
Внимание!
Всеки кандидат е длъжен да се яви един час преди началото на изпита и да носи бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта!
 
За участие в конкурсния изпит кандидатът заплаща такса за първи изпит 30 лв и за всеки следващ по 20 лв.
 
За ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ТЕСТ
Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в шест части: по 20 въпроса, разпределени в раздели математика, история, география, български език и по 10 въпроса от раздели физика и химия. Въпросите съдържат условие, с четири различни отговора, като един от тях е верен. В деня на изпита, в присъствие на кандидатите се изтегля на лотариен принцип един изпитен вариант. По време на изпита се използва син химикал и времето за работа е 4 часа.
 
ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобалната система, според процента от верни отговори:
 
Брой точки 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Оценки 3,00 3,06 3,12 3,18 3,24 3,30 3,36 3,42 3,48 3,54 3,60
 
Брой точки 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Оценки 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26
 
Брой точки 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Оценки 4,32 4,38 4,44 4,50 4,56 4,62 4,68 4,74 4,80 4,86 4,92
 
Брой точки 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Оценки 4,98 5,04 5,10 5,16 5,22 5,28 5,34 5,40 5,46 5,52 5,58
 
Брой точки 74 75 76 77 78 79 80        
Оценки 5,64 5,70 5,76 5,82 5,88 5,94 6,00        
Примерни общообразователни тестове
Балообразуване
Състезателният бал на кандидатите се образува, като сума от:
 • утроената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2022 г. в друго акредитирано висше училище;
 • оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценка от държавния зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика.
Класиране и записване
Класирането на кандидатите за студенти се извършва на два етапа за обявените места по специалности и форми на обучение.
 
Първо класиране – на 7 юли 2022 г.
Кандидатите, класирани при първо класиране по първата желана от тях специалност, трябва да се запишат за студенти в указания срок. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие във второто класиране.
Кандидатите, класирани при първото класиране за специалност, посочена на второ или следващо място, участват във второто класиране, без да потвърждават допълнително желанието си, затова.
 
Важно! 
Мястото на незаписалите се по първо класиране не се запазва.
 
Второ класиране – на 13 юли 2022 г.
Второто класиране е окончателно. Класираните кандидати трябва да се запишат в указания срок за студенти по специалността, в която са класирани. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.
След изтичане на срока за записване, по второ класиране, незаетите места се попълват от останалите кандидати по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.
 
Важно! 
При попълване на незаетите места по низходящ ред на бала, явяването на кандидатите за студенти е задължително.

Записване на приетите за студенти

 • на първо класиране – 8, 11 и 12 юли 2022 г.
 • на второ класиране – 14 и 15 юли 2022 г.
 • Записване на кандидат-студентите на незаетите места - 20 юли 2022 г.
Приетите студенти при записване представят следните документи:
 • диплома за средно образование – оригинал;
 • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
 • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
 • документи за записване на нови студенти (по образец);
 • лична карта, която след проверката се връща на студента;
 • документ за внесена такса за обучение през първия семестър и такса за комплект студентски документи.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.
Годишни такси
Годишните такси за обучение са предложени от Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” за утвърждаване с постановление на Министерски съвет.
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
Годишна
такса-ОКС „бакалавър”
държавна поръчка
Годишна
такса - ОКС „бакалавър”
платено обучение
Р З Д Р З Д
3. Социални, стопански и правни науки
3.7. Администрация и управление
  Стопанска логистика - - - - - 700
5. Технически науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника
  Комуникационна техника и технологии 600 600 - - - -
  Компютърни системи и киберсигурност 600 600 - - - -
  Компютърни технологии за проектиране 600 600 - - - -
5.13. Общо инженерство
  Индустриален мениджмънт 600 600 - - - -
  Защита на населението и инфраструктурата. 600 600 - - - -
  Автомобилна техника и транспортна логистика. 600 600 - - - -
9. Сигурност и отбрана
9.1. Национална сигурност
  Национална и регионална сигурност - 600 - - - -
  Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи - 600 - - - -
  Административна и информационна сигурност - 600 - - - -
 
   

Годишна такса -
ОКС "магистър"
държавна поръчка

-
5. Технически науки
5.7. Строителство, архитектура и геодезия
  Геодезия 600 - - - - -
 
Таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса, се заплаща при записването на приетия за студент.
Нормативни документи, свързани с приема за учебната 2022-2023 г.
 

КОНТАКТИ

НВУ

град Велико Търново
бул. „България‟ № 76
п.к. 5000

 
  Телефони:
 
Отдел "Учебна дейност"
062 61 88 33
e-mail : uduk@nvu.bg
 
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС‟
9700 Шумен
Ул. „Карел Шкорпил‟ № 1
Тел/факс: 054 801 040 - централа
054 877 463
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg

Как да ни намерите