Специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика"

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Магистър инженер”
Форма на обучение
Дистанционно
Срок на обучение
от 1 до 2 години, (от 2 до 4 семестъра)
Факултет
„Общовойскови”
Изисквания
 • за срок на обучение 1 година (2 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър от професионално направление „Общо инженерство”;
 • за срок на обучение 1,5 години (3 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър от професионално направление „Общо инженерство”;
 • за срок на обучение 2 години (4 семестъра) - кандидатите да са завършили висше инженерно образование.
 
 1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
За специалността “Автомобилна техника и транспортна логистика” се предвижда обучение в основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта "Технически науки".
В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Автомобилна техника и транспортна логистика” на образователно-квалификационна степен “магистър” от професионално направление  “Общо инженерство” в област на висшето образование “Технически науки”.
Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
 • да планира, организира и ръководи експлоатацията и ремонта на автомобилната техника в транспортни или други фирми и предприятия;
 • да планира и реализира операции с автомобилен транспорт в регионален, национален и международен мащаб;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси свързани с поддръжката и ремонта на автомобилна техника.
Обучението се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.
 1. Реализация на випускника.
2.1. Участие в научни изследвания и проекти;
2.2. Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на автомобилната техника и транспорт;
2.3. Ръководител или участник в планирането, организацията и поддръжката на автомобилна техника и паркове, както и транспортното осигуряване в предприятия и фирми от средния и малкия бизнес;
2.4. Да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
2.5. Да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
 1. Обучаемите, завършили образователната програма:
3.1. Придобиват нови знания:
 • основите на инженерните  знания в областта на експлоатацията на автомобилната техника и други съоръжения;
 • теоретичните основи на транспортната логистика;
 • организацията и управлението на производствени и технологични процеси в областта на поддръжката и ремонта на автомобилната техника;
 • теоретичните основи за управление на качеството с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001:2000;
 • основните закони и методи за количествен анализ на базата на естествените науки. 
3.2. Випускникът трябва да е в състояние:
 • да организира и ръководи поддържането, експлоатацията и възстановяването на техниката и различни системи и обекти;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да взема решения, като оценява риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да умее да ползва и разчита техническа, справочна и икономическа документация;
 • ефективно да управлява информационните, материални, финансови и човешки ресурси;