Подполковник доктор Петър Пенков

Главен асистент в катедра „Военни науки”

 

Подполковник доктор Петър Атанасов Пенков

 
 РОДЕН
29 юни 1969 г., гр. Костенец
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2009 – 2013
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Оргнизция и упрнвление на въоръжените сили“
1988 – 1993 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1984 – 1988
Техникум по транспорт, гр. София
Специалност „Машинен техник”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013
Курс „ Проектиране на нови учебни програми и специалности“ – НВУ „В. Левски”
2013
Курс за усъвшенстване, разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи – НВУ „В. Левски”
2013
Езиков курс – НВУ „В. Левски”
2006
Езиков курс – НВУ„В. Левски”
2005
Курс „Информатика“ – НВУ „В. Левски”
2004
Курс за следдипломна квалификация, дидактика на висшето образование - НВУ „В. Левски”
2000
Курс за командири на батальони – ВВОВУ „В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2011
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2008 – 2011
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”
2003 – 2008
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2002 – 2003
Преподавател  в ЦУЦПМКН „Хр. Ботев“ гр. Плевен
2000 – 2002
Началник щаб на батальон в 22 360 гр. Кресна
1995 – 2000
Командир на рота в 22 360 гр. Кресна
1993 – 1995
Командир на взвод в 22 360 гр. Кресна
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Огнева подготовка
 
Методика на огневата подготовка
 
Огнева подготовка със стрелковото оръжие
 
Теория на стрелбата и танко – огневата подготовка
 
Теория на стрелбата и огневата подготовка
 
Организация и въоръжение в БА
 
Методика на огневата и танко – огневата подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2