„Индустриален мениджмънт”

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Магистър-инженер”
Форма на обучение
Дистанционна
Срок на обучение
от 1 (една) до 2 (две) години, от 2 до 4 семестъра
Обучаващи звена
  • факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”.
Език за провеждане
Български език
Изисквания
  • за срок на обучение 1 година (2 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър от професионално направление „Общо инженерство”;
  • за срок на обучение 1,5 години (3 семестъра) - кандидатите да притежават ОКС „бакалавър от професионално направление „Общо инженерство”;
  • за срок на обучение 2 години (4 семестъра) - кандидатите да са завършили висше инженерно образование.
  1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

За специалността “Индустриален мениджмънт” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта "Технически науки".

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Индустриален мениджмънт” на образователно-квалификационна степен “магистър” от професионално направление “Общо инженерство” в област на висшето образование “Технически науки”.

1.2. Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:

- да участва в управлението на технологични и производствени процеси;

- да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на технически системи и обекти;

- да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001:2000;

- да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;

Обучението се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

  1. Реализация на випускника.

2.1. Участие в научни изследвания и проекти;

2.2. Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични и производствени процеси;

2.3. Ръководител или участник в поддържането, експлоатацията и възстановяването на технически системи и обекти в предприятия и фирми от средния и малкия бизнес;

2.4. Да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;

2.5. Да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

  1. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

- по теоретичните основи на организацията и управлението на производствени и технологични процеси;

- за ползване и разчитане на техническа, справочна и икономическа документация;

- по теоретичните основи за управление на качеството с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001:2000;

- за основните закони и методи за количествен анализ на базата на естествените науки.

3.2. Випускникът трябва да е в състояние:

- да прилага инженерните методи и модели при поддържането, експлоатацията и възстановяването на образци техника и различни системи и обекти;

- да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;

- да умее да ползва и разчита техническа, справочна и икономическа документация;

- ефективно да управлява информационните, материални, финансови и човешки ресурси;