Документи ЗРАС

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изпълнение на минимални национални изисквания и вписване на учен в Регистъра на академичния състав

Попълнените справки за наукометричните показатели да бъдат изпращани на registar@nvu.bg и бъде посочен мобилен телефон, за връзка при необходимост.

Всеки, следва ПЪРВО да попълни списъка си с публикации по публикувания образец. Публикации, неправилно описани няма да бъдат въвеждани и няма да има възможност да бъдат идентифицирани в наукометричните показатели.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности