Явяване пред приемна комисия

Приемането на кандидатите се извършва от комисия, която беседва с всеки кандидат-курсант. При беседата се вземат под внимание: полученият състезателен бал и мотивацията на кандидат-курсанта да се посвети на офицерската професия. След приключване на беседата с всеки кандидат за обучение, председателят на комисията обявява решението за приемането или неприемането му.
Пред приемната комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21,00.
При явяването си кандидатите носят оригинал на дипломата си за средно образование.

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 7 юли 2021 година от 9.00 часа в Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново.

Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
На класираните, но неявили се пред приемната комисия кандидати местата не се запазват.
Отпадналите от класирането кандидати за курсанти, при заявено от тяхна страна желание, могат да участвуват в класирането за студенти по гражданска специалност в рамките на утвърдения от Министерството на образованието и науката прием за студенти.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност