МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ГОДНОСТТА

На кандидатите за всички военни специализации се извършва медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия, София.
За медицинско освидетелстване на годността в периода 15.01.-25.06.2021 г. кандидатите се явяват самостоятелно, но не по-късно от 7.30 часа на определената дата.

При явяването, кандидатите за всички военни специализации представят писмо-направление от началника на съответното военно окръжие или от НВУ „Васил Левски”, лична карта, лична амбулаторна карта за здравословното си състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации), удостоверение от Областния диспансер за психични заболявания, заверено от приемащия документите на кандидата.

Писмото-направление се издава от мястото на подаване на документите за кандидатстване (НВУ „Васил Левски” или военно окръжие), като в него се вписва датата за явяване на кандидата във Военномедицинска академия.

За да получат писмо-направление, кандидатът следва да е подал документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв и такса за първи изпит 30 лв.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са „годен за обучение във висше военно училище” и „негоден за обучение във висше военно училище”.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност