МИСИЯ И ЗАДАЧИ

Мисията на НВУ „Васил Левски‟ е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.

Основните задачи, които НВУ „Васил Левски‟ изпълнява, са:

 • Обучение на курсанти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър‟;
 • Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър‟ и „магистър‟;
 • Обучение на докторанти;
 • Обучение на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация;
 • Извършване на научни и приложни изследвания;
 • Издателска, информационна, културна и спортна дейност.

Освен тях НВУ „Васил Левски‟ изпълнява и допълнителни задачи, възложени от Министерството на отбраната в интерес на отбраната на страната като:

 • Подготовка и повишаване на квалификацията на сержанти от БА;
 • Подготовка на военнослужещи за нуждите на БА.

Постигането на целите и задачите на университета се осъществява чрез:

 • академично образование;
 • общо и специално военно обучение и лидерско изграждане;
 • нравствено и волево възпитание;
 • физическо възпитание и спорт.

Обучаващите се в университета за придобиване на висше образование по специалности от областта „Сигурност и отбрана‟, както и по граждански специалности се наричат курсанти, а гражданските лица, обучаващи се по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки - студенти.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности