НВУ „Васил Левски“ обявява прием по следните съвместни магистърски програми със СУ „Св. Климент Охридски“

Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

„Изкуствен интелект“

Във факултет „Общовойскови“

„Комуникационни технологии в сигурността“
„Геоинформационни технологии при управление на кризи“
„Геоинформационен мениджмънт и приложения“

От 11.07.2022 г. до 09.09.2022 г. желаещите подават следните документи:   

  • заявление;
  • копие на диплома за завършено висше образование (Оригиналът се носи за сверка. В случай, че дипломата за завършено висше образование не е издадена, може да се кандидатства с академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити);
  • бордеро от предварително платена такса от 10.00 лв.

Банкови сметки:

За факултет „Артилерия, ПВО и КИС“
Банка ОББ – клон Шумен по банкова сметка:
IBAN: BG82 UBBS 8002 3106 0319 02
BIC: UBBS BGSF

За факултет „Общовойскови“
„Банка ДСК“ АД, Клон Велико Търново по банкова сметка:
IBAN – BG 09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF

Документи могат да се подават:

За факултет „А, ПВО и КИС“ на електронна поща magister@aadcf.nvu.bg, или на хартиен носител на адрес: гр. Шумен, ул. Карел Шкорпил 1;
За факултет „Общовойскови“ на електронна поща tsageorgieva@nvu.bg, или на хартиен носител на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Факултет „Общовойскови“, Деканат.

Класирането на кандидатите ще се извърши на 21.09.2022 г.

Записване на обучаемите – лично – от 26.09. 2022 г. до 30.09.2022 г.

Годишни такси за обучение:
„Изкуствен интелект“ – 1500 лв.
„Комуникационни технологии в сигурността“ – 1200 лв.
„Геоинформационни технологии при управление на кризи“ – 1200 лв.
„Геоинформационен мениджмънт и приложения“ – 1200 лв.

Документи за записване:

  • Лична карта (за сверка);
  • Диплома за висше образование (за сверка);
  • Копие на диплома за средно образование ( и оригинала за сверка);
  • Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
  • Бордеро за платена семестриална такса.