УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 
Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:
 
1. Да имат средно образование;
2. Да са годни за военна служба;
3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
6. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;
8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.
 
Положителните резултати на кандидатите, явили се на конкури (февруари – юни 2021 г.) и издържали общообразователния тест, изпита за физическата годност, получили на медицинския преглед „годен за обучение във ВВУ” и положителна оценка на психологичната пригодност, както и явилите се на писмения тест по английски, френски или немски език се признават при кандидатстването.