ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - допълнителен прием

Кандидатите попълват заявление по образец до началника на НВУ „Васил Левски”, което е съпроводено още от:

 1. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 броя;
 2. Копие на удостоверението за раждане;
 3. Автобиография в свободен текст – 2 броя (Образец);
 4. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – 2 бр. оригинали и 1 копие;
 5. Състезателен картон по образец на НВУ „Васил Левски”;
 6. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 8. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
 9. Молба до началника на НВУ за започване на процедура по проучване във връзка със заемане на длъжност;
 10. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – 2 броя или оригинал и копие;
 11. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;
 12. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ.
Формулярите на заявлението и на документите т. 5-12 се получават от военното окръжие или от НВУ „Васил Левски”, или се разпечатват от сайта на Военния университет.
Въпросникът за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ) с актуална снимка с размер 4/3,5 се попълва след явяването пред приемна комисия на 20 септември 2021 г.
Свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за умишлени престъпления от общ характер се изискват от НВУ „Васил Левски” ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ от институциите, които ги издават.

Образци документи за разпечатване

Важно!

Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.
Кандидатите, непритежаващи диплома за средно образование подават пълния комплект документи, а дипломата представят не по-късно от датите показани по-долу.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Място на подаване
Подаване на документите за кандидатстване
Приемен център на Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново
2.08.-10.09.2021 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.30 ч.
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен
2.08.-10.09.2021 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.30 ч.
 

Важно!

При подаване на документите за кандидатстване, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.