ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите попълват заявление по образец до началника на НВУ „Васил Левски”, което е съпроводено още от:

 1. Заявление по образец (за допълнителен прием) до началника на Университета (Образец);
 2. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 броя;
 3. Автобиография в свободен текст – 2 броя (Образец);
 4. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – 2 бр. оригинали и 1 копие;
 5. Състезателен картон по образец на НВУ „Васил Левски";
 6. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 8. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
 9. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – 2 броя или оригинал и копие;
 10. Декларация, че не се обучава по държавна поръчка в друго държавно висше училище;;
 11. Декларация, че са съгласни съответното висше училище да обработва предоставените им лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с обучението им във висшето училище.
Кандидатите за курсанти участващи в кампанията за допълнителен прием, подават всички документи, като тези от тях, които нямат завършено средно образование към датата на подаване на документи следва да представят копие от дипломата за средно образование в периода от 12.09 до 16.09.2022 г. Представянето на дипломата може да се осъществи лично или по електронен път на e-mail: priem@nvu.bg. При непредставяне на дипломата същите не подлежат на класиране.
Формулярите на заявлението и на документите т. 5-11 се получават от НВУ „Васил Левски”, или се разпечатват от сайта на Военния университет.
Положителните резултати на кандидатите, явили се на конкурсни изпити (март – юни 2022 г.) и издържали общообразователния тест, изпита за физическата годност, получили на медицинския преглед „годен за обучение във ВВУ” и положителна оценка на психологичната пригодност, както и явилите се на писмения тест по английски или френски език се признават при кандидатстването.

 

Важно!
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
 
Място на подаване Подаване на документите за кандидатстване Представяне на диплома за средно образование
отдел „Учебна дейност” на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново 01.08.-02.09.2022 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч. до 16 септември 2022 г.
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен 01.08.-02.09.2022 г., всеки работен ден 8.30 – 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч. до 16 септември 2022 г.
 
Важно!
При подаване на документите за кандидатстване, заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път.
Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане.
 
Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 (десет) лева и такса за явяване на първи изпит в размер на 30 (тридесет) лева.