МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ГОДНОСТТА - допълнителен прием

На кандидатите за всички военни специализации се извършва медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия, София.
За медицинско освидетелстване на годността в периодите 30.08.-3.09.2021 г. и 13.09-17.09.2021 г. кандидатите се явяват самостоятелно, но не по-късно от 7.30 часа на определената дата.
 
При явяването, кандидатите за всички военни специализации представят писмо-направление от началника на съответното военно окръжие или от НВУ „Васил Левски”, лична карта, лична амбулаторна карта за здравословното си състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации), удостоверение от Областния диспансер за психични заболявания, заверено от приемащия документите на кандидата.
 
Писмото-направление се издава от мястото на подаване на документите за кандидатстване (НВУ „Васил Левски” или военно окръжие), като в него се вписва датата за явяване на кандидата във Военномедицинска академия.
 
За да получат писмо-направление, кандидатът следва да е подал документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв и такса за първи изпит 30 лв.
 
Оценките за медицинското освидетелстване на годността са „годен за обучение във висше военно училище” и „негоден за обучение във висше военно училище”.