БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ - допълнителен прием

БАЛООБРАЗУВАНЕ
 
Състезателният бал се образува като сума от:
  • удвоената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2021 г. в друго акредитирано висше училище;
  • оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
  • оценка от държавния зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
  • оценка от държавния зрелостен изпит по история или при липса на такава, от дипломата за средно образование по история;
  • единици от писмения тест по чужд език;
  • единици от психологичната оценка (пригодност) на кандидат-курсанта;
  • единици от изпита за физическата годност.
Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която следва да участва в образуването на състезателния бал, кандидатът представя удостоверение за положен изпит по този предмет в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката.
 
КЛАСИРАНЕ
 
Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по низходящ ред на получения състезателен бал, но не по-малък от 21,00.
При еднакъв състезателен бал, подреждането на кандидатите се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование.
Класирането се обявява на сайта на Университета до 23.09.2021 г.