БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

БАЛООБРАЗУВАНЕ
 
 
Състезателният бал се образува като сума от:
  • утроената оценка от конкурсен изпит (общообразователен тест);
  • оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
  • оценка от държавния зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
  • единици от писмения тест по чужд език;
  • единици от психологичната оценка (пригодност) на кандидат-курсанта;
  • единици от изпита за физическата годност.
Важно!  НВУ „Васил Левски” признава за оценка от положен писмен конкурсен изпит оценката:
  • от държавен зрелостен изпит положен по информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.
  • от конкурсен изпит по математика, история, география, физика, химия, биология, философия или общообразователен тест, положен в други акредитирани висши училища през 2022 година, като удостоверението за получената оценка в другото висше училище се представя от кандидата до 02.09.2022 г.
Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която следва да участва в образуването на състезателния бал, кандидатът представя удостоверение за положен изпит по този предмет в училище, определено от началника на съответното регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката.
 
КЛАСИРАНЕ
 
Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по низходящ ред на получения състезателен бал, но не по-малък от 21,00.
При еднакъв състезателен бал, подреждането на кандидатите се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование.
Класирането се обявява на сайта на Университета до 16.09.2022 г.