Декан на факултет "Общовойскови"

Декан на факултет "Общовойскови"

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
 
 РОДЕН
17 октомври 1968 г., гр. Нова Загора, обл. Сливен
 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ

1999 – 2014

НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)
Образователна и научна степен „Доктор” по Научна специалност: 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”; Област на висше образование: 5. Технически науки; Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

2004 – 2005

ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България)
Магистър по „Организация и управление на КИС в оперативно-тактическите формирования”

1986 – 1991 

ВНВУ „Васил Левски” (сега НВУ „Васил Левски”), гр. Велико Търново (България)
Бакалавър с военна квалификация: „Офицер от свързочни войски – военен инженер по експлоатация на свързочните средства”
Магистър по гражданска специалност: „Съобщителна и осигурителна техника и системи”

1983 – 1986

СПТУЕ „Александър Степанович Попов” (сега ТЕ „Александър Степанович Попов”), гр. Велико Търново (България)
Средно образование със специалност „Монтьор на радиоелектронна техника”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 

2019

Стратегически курс – ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България)

2015

Специализирано обучение по Сигурност на АИС или мрежи – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)

2006

Специализирано обучение по Криптографски методи за защита на информацията в КИС и приложението им във Въоръжените сили на Република България – Комендантство – МО, гр. София (България)

2006

Офицерски стаж на длъжност „Началник на отделение експлоатация на КИС в СКИС“ – стаж в под. 38040-ГЩ, гр. София (България)

2004

Обучение по „Защита на класифицираната информация“ – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)

2004

Курс по „Работа в щабове на многонационални съвместни оперативни сили“ – ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България)

2000

Курс по „Базова компютърна подготовка“ – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)

1999

Курс по „Английски език – второ ниво“ – НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)

1992

Курс по „Английски език“ – Дом на техниката, гр. Ловеч (България)

1992

Курс по специалност: „Многоканални уплътнителни системи“ – ВА „Георги Стойков Раковски”, гр. София (България)

1993

Класна специалност I клас: „Радиорелеен майстор“ – под. 42820, гр. Ловеч (България)

1993

Класна специалност II клас: „Радиорелеен майстор“ – под. 42820, гр. Ловеч (България)

1992

Класна специалност II клас: „КРОС механик“ – под. 42820, гр. Ловеч (България)

1989

Класна специалност II клас: „Радист на радиостанция без буквопечатане“ – ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (България)

1986

Професионална квалификация III разряд: „Монтьор на радиоелектронна техника“ – СПТУЕ „Александър Степанович Попов”, гр. Велико Търново (България)
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

от 14.10.2020 

Изборна длъжност „декан на факултет”

11.06. –14.10.2020

Изборна длъжност ВРИД „декан на факултет”

2018 – 2020

Изборна длъжност „заместник-декан на факултет”

от 2017

Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи” на НВУ „Васил Левски”

2001 – 2017

Главен асистент в катедра „Свързочна подготовка” (сега катедра „Комуникационни и информационни системи”) на НВУ „Васил Левски”

2000 – 2001

Старши асистент в катедра „Свързочна подготовка” (сега катедра „Комуникационни и информационни системи”) на НВУ „Васил Левски”

1996 – 2000

Асистент в катедра „Свързочна подготовка” (сега катедра „Комуникационни и информационни системи”) на НВУ „Васил Левски”

1992 – 1996

Инженер по ремонта на радиорелейни и тропосферни станции – под. 42820, гр. Ловеч (България)

1991 – 1992

Командир на КРОС взвод – под. 42820, гр. Ловеч (България)
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ

НАЦИД

 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Телекомуникационна техника и основи на интегрираните телекомуникационни мрежи

 

Надеждност на комуникационна апаратура

 

Хардуерни и софтуерни технологии за защита на информацията в КИС

 

Специални измервания в комуникационните и информационни възли

 

Техническа експлоатация в КИС

 

Технически системи за сигурност и защита на класифицираната информация
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 

английски език

STANAG – NATO 6001
2-2-2-2

руски език

B2-C1-B1-B1-B1