„Компютърни системи и технологии” - за специалисти

Образователно-квалификационна степен
„Магистър”
Професионална квалификация
„Компютърен инженер”
Форма на обучение
Задочно
Срок на обучение
1 (една) година, 2 семестъра.
Изисквания:
Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника”, „Електроника, електротехника и автоматика” и „Информатика и компютърни науки”.
 
Обучение
В учебния план на специалността са включени 11 дисциплини, всяка от които е с форма на контрол семестриален изпит. Обучението завършва със защита на дипломна работа. Общо за курса на обучение кредитите са 75, от които 15 за разработване и защита на дипломен проект. Завършилите успешно специалността „Компютърни системи и технологии“ получават диплома за придобита ОКС „магистър” с професионална квалификация - „Компютърен инженер”. При писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.
Особености на обучението:
 • Акцентиране върху задълбочена фундаментална подготовка в областта на компютърните науки, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда.
 • Интегриране на образованието с науката и бизнеса, използване на иновационни технологии за обучение, включване на научни и практически задачи в учебния процес, осигуряване на практическа подготовка в подходящи фирми и институции.
 • Съответствие със световните тенденции за многостепенен образователен модел: бакалавър - магистър - доктор.
 • Изучаване на специализирани програмни продукти.
 • Концепцията за обучение е съобразена с препоръките на световната компютърна общност за подготовка в областта на компютърното инженерство, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (CCCE - Final Report) на организациите Computer Society на IEEE и Association for Computing Machinery.
Области на реализация
В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалност „Компютърни системи и технологии” могат да се реализират на следните длъжности:
 • Софтуерни разработчици;
 • Приложни програмисти;
 • Проектанти и администратори на бази данни;
 • Специалисти по компютърни мрежи;
 • Системни администратори;
 • Специалисти по сигурност на компютърни системи и мрежи;
 • Системни анализатори;
 • Други длъжности, съответстващи на подготовката им.