Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките”, разработен от проф. д-р Ваня Куздова Банабакова

Тема: „Иновативни модели и инструменти за прилагане на европейските социални политики чрез приложение на логистичните услуги”;
Област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни услуги”;
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“;
Докторска програма по научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)”;
Първично звено: катедра „Логистика на сигурността”;
Приемащо структурно звено: факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”.
Научното жури по защитата е в състав:
Председател: полк. доц. д.н. инж. Георги Атанасов Георгиев;
Членове: 1. проф. д-р Валентина Иванова Стоянова;
2. проф. д.н. инж. Стойко Димитров Стойков;
3. проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска;
4. проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова;
5. проф. д-р Йордан Иванов Василев;
6. полк. доц. д-р инж. Николай Тенев Урумов

и е назначено със заповед на началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-293/04.03.2020 год. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2020 год., от 12.00 часа в Ритуална зала, в сградата на управлението на НВУ „Васил Левски”.

All type of papers contains two sections, published in Bulgarian and in English language. Lead section is in Bulgarian language.

4 юни 2020 г.
гр. Велико Търново

На основание решение, утвърдено с протокол № 2/24.06.2020 год. на научното жури, назначено със заповед на началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-293/04.03.2020 год. за провеждане на защита на дисертационния труд, началният час за провеждане на откритото заседание за публичната защита се променя от 12.00 часа на 15.00 часа. Датата и мястото остават непроменени.

25 юни 2020 г.
гр. Велико Търново

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност