ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Система за управление на качеството

Изградената и въведена „Система за управление на качеството” (СУК) контролира, поддържа и управлява качеството на образованието в университета в областите на висшето образование, професионалните направления и специалностите, по които се провежда обучение, както и на академичния състав.
Функциите на СУК включват всички дейности, които допринасят за осъществяването на образователната услуга, както и периодичната им проверка за установяване изпълнението на изискванията на съответните образователни стандарти. Ръководството на НВУ “Васил Левски” официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на университета.

Регламентиращи документи

Политика по качеството
Сертификат

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности