Условия за курсове

ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ

Професионалната квалификация на военнослужещите и цивилните служители като мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит подлежи на непрекъснато усъвършенстване чрез система от курсове, провеждани в университета.

Обучението на специализанти се реализира чрез обучение в курсове за:

  • Длъжностна квалификация;
  • Допълнителна квалификация;
    • Целева квалификация;
    • Езикова квалификация.
  • Преквалификация.

Организацията на обучението на специализантите се осъществява в:

  • Център "Професионално и продължаващо обучение";
  • Департамент “Чуждоезиково обучение”;
  • Департамент “Езиково обучение и физическа подготовка”.

Средногодишно в специализираните акредитирани звена на НВУ "Васил Левски" се провеждат 100 курса с продължителност от 1 до 24 седмици и общ брой на обучаемите от 1000 до 1200 човека.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности