ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ

Професионалният сержантски колеж към НВУ „Васил Левски” е държавно професионално училище – юридическо лице, създадено със заповед на министъра на образованието и науката № РД – 14 – 261 от 24.08. 2007г., по предложение на министъра на отбраната.
    Колежът провежда обучение на кадети за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии и специалности, включени по предвидения от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) ред в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Област на образованието, професионално направление и професии

Област на образование – „Обществена сигурност и безопасност”.
Професионално направление – „Военно дело и отбрана”.
Професии:
    1. Професия – “Сержант – командир”
    2. Професия – “Сержант – логистик”
    3. Професия – “Сержант – техник”
    4. Професия – “Сержант – администратор”
    5. Професия – “Сержант – инструктор”

Категории обучаеми, съгласно основните полета на учебна дейност в колежа

    1. Кадети – войници, приети за обучение за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана”;
    2. Специализанти – сержанти и цивилни служители, които се обучават в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията или преквалификация.
Условията и редът за приемане на войници за обучение за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана” в колежа се определят с наредба Н-11/01.04.2010г. на министъра на отбраната на Република България.

Организация на
професионалното обучение в колежа

Срокът на обучение в Професионалния сержантски колеж за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма Г е 1 учебна година (38 седмици) – 1260 учебни часа;
Учебната година е разделена на 2(два) учебни срока;
Структура на обучението за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация:
    - военна подготовка;
    - лидерска подготовка;
    - чуждоезикова подготовка;
    - физическа подготовка.
Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация и могат да заемат длъжности във Въоръжените сили на Република България и по гражданския регистър на професиите съгласно Държавните образователни изисквания.
Пример : Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията “сержант-командир” може да постъпи на работа и на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите: 1319-3001 “Предприемач”; 1319-3002 “Управител (мениджър) проект”; 1319-3006 “Управител отдих”; 1319-3008 “Управител спортни дейности”; 1319-3009 “Управител туристическа агенция”; 1319-3012 “Управител стол”; 1319-3013 “Управител хижа”; 1319-3014 “Управител”.

Назад