ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ

     Професионалният сержантски колеж към НВУ „Васил Левски” е държавно професионално училище – юридическо лице, създадено със заповед на министъра на образованието и науката № РД – 14 – 261 от 24.08. 2007г., по предложение на министъра на отбраната.
    Колежът провежда обучение на кадети за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии и специалности, включени по предвидения от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) ред в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
     Област на образованието, професионално направление и професии
     Област на образование – „Обществена сигурност и безопасност”.
     Професионално направление – „Военно дело и отбрана”.
     Професии:
  1. Професия – “Сержант – командир”
  2. Професия – “Сержант – логистик”
  3. Професия – “Сержант – техник”
  4. Професия – “Сержант – администратор”
  5. Професия – “Сержант – инструктор”
     Категории обучаеми, съгласно основните полета на учебна дейност в колежа:
     1. Кадети – войници, приети за обучение за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана”;
     2. Специализанти – сержанти и цивилни служители, които се обучават в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията или преквалификация.
     Условията и редът за приемане на войници за обучение за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана” в колежа се определят с наредба Н-11/01.04.2010г. на министъра на отбраната на Република България.
 
Организация на
професионалното обучение в колежа
 
     Срокът на обучение в Професионалния сержантски колеж за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма Г е 1 учебна година (38 седмици) – 1260 учебни часа;
     Учебната година е разделена на 2(два) учебни срока;
     Структура на обучението за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация:
  • военна подготовка;
  • лидерска подготовка;
  • чуждоезикова подготовка;
  • физическа подготовка.
     Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация и могат да заемат длъжности във Въоръжените сили на Република България и по гражданския регистър на професиите съгласно Държавните образователни изисквания.
Пример : Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията “сержант-командир” може да постъпи на работа и на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите: 1319-3001 “Предприемач”; 1319-3002 “Управител (мениджър) проект”; 1319-3006 “Управител отдих”; 1319-3008 “Управител спортни дейности”; 1319-3009 “Управител туристическа агенция”; 1319-3012 “Управител стол”; 1319-3013 “Управител хижа”; 1319-3014 “Управител”.

Назад