Премини към основното съдържание

Гражданска специалност „Индустриален мениджмънт”

Факултет
„Общовойскови”
Образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”
Професионалнa квалификация
„Инженер”
Форма на обучение
Редовна и задочна
Срок на обучение
4 (четири) години, 8 (осем) семестъра

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

В специалността „Индустриален мениджмънт” се изучава структурата, логическата организация и средствата на изследване и решаване проблемите на производствените предприятия.

Основната цел която се поставя с включените в учебния план дисциплини е изграждане на знания за вътрешната организация и регулиране процеса на познание за мениджмънта и практическото приложение на това познание в промишлените предприятия.

Специалността отразява съвременните тенденции в световната практика на висшето образование, свързани с една от най-търсените професии - тази на инженер-мениджъра. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на управлението на различни организации, занимаващи се както с производството на продукция в областта на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост, така и в други отрасли и сектори на материалното производство и услугите. Специалността цели да изгради нов тип ръководители, съчетаващи знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал. Това, заедно със солидната чуждоезикова подготовка и подготовката в областта на информационните технологии, дава възможност на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на пазарна икономика.

Бакалавърската програма по „Индустриален мениджмънт” предвижда обучение в интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта „Технически науки”. Обучението по специалността осигурява придобиване на основните инженерните знания в областта на експлоатацията на технически съоръжения; както и организацията и управлението на производствени и технологични процеси.

Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на базова компетентност в областта на техническите, стопанските и правните науки.

Учебният план за обучение по специалността: “Индустриален мениджмънт” е с общ хорариум 2235 учебни часа, от които 1012 часа лекции и 1223 часа упражнения. Структуриран е в 7 модула, като във всеки модул учебните дисциплини са обособени в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 42 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити - 27 учебни дисциплини; текущи оценки - 22 учебни дисциплини и курсов проект - 5. Обучението завършва с полагането на държавен изпит. В края па всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса па обучение - 240, от които 10 - за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност “Индустриален мениджмънт” издава диплом за завършена ОКС “бакалавър” с професионална квалификация “инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните модули в учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” (Висша математика и избрани глави от математиката; Химия; Физика; Философия; Информатика; Бизнес етика и деонтология; Култура на речевото общуване; Здравословни и безопасни условия на труд; Екология);

Втори модул „Общоинженерни дисциплини” (Механика; Електротехника и електроника; Инженерна графика; Съпротивление на материалите; Механика на флуидите; Механика на машините и Основи на конструирането);

Трети модул „Специални инженерни дисциплини” (Металознание и технология на металите; Теория на автоматизираното управление; Метрология, стандартизация и технически измервания; Хидравлични и пневмозадвижвания; Производствени технологии и Автоматизирано проектиране)

Избираеми учебни дисциплини (Технически средства за автоматизация, измерване на неелектрически величини);

Факултативни учебни дисциплини (Анализ и оценка на риска в производството);

Четвърти модул Специализиращи дисциплини” (Неконвенционални и високоенергийни технологии; Основи на логистиката; Теория на счетоводството; Маркетинг; Финанси; Счетоводство на предприятието);

Пети модул  „Икономически дисциплини” (Икономика; Основи на организацията и управлението; Управление на ресурсите);

Факултативни учебни дисциплини (Количествени методи в логистиката; Управление на качеството);

Шести модул „Чуждоезикова подготовка”(Чужд език);

Седми модул „ Физическа подготовка” (Физическа подготовка);

Практическа подготовка (стаж.).

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да умее да разработва маркетингови стратегии и маркетингови програми;
 • да участва в управлението на технологични и производствени процеси;
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001:2008;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Випускникът от специалността “Индустриален мениджмънт” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация, като гражданин и специалист-инженер по управление и разработвани на маркетингови програми и стратегии. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност с достатъчно знания в областта на техническите и икономическите и обществени науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;

2. Професионална реализация:

 • да заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация:
 • инженер-мениджър на различни управленски нива;
 • инженер-мениджър по ресурсите;
 • инженер-мениджър по логистиката;
 • инженер-мениджър по маркетинг;
 • инженер-мениджър по дистрибуция;
 • инженер-финансов мениджър;
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за основните методи за вземане на решения при управление на ресурсите и технологиите;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
 • по маркетинговата политика на бизнес организациите;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.

3.2. Изградени нови способности:

 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да управляват качеството и  оценява риска;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да ръководят логистичните процеси на организацията;
 • -ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси;
 • да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение, транспортиране и съхранение;
 • да ръководят прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането;
 • да предлагат оферти, водят преговори и сключват сделки;
 • да използват счетоводната информация за изработването и вземането на управленски решения;
 • да анализират логистичните разходи и разкриват резервите за тяхното намаляване;
 • да съдействат за повишаване качеството на логистичното обслужване;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват справочна документация и информация.

3.3. Ценностни ориентации:

 • лоялност към институцията;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
 • лоялност към институциите.